22 December 2007

Students and Politics

“ေက်ာင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး”
ေနအဂၢ

ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိအျမင္နည္းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး၏ သေဘာသဘာ၀ကို နားလည္မႈ နည္းပါးေနၾကသည္ကို အားမလုိအားမရ ျဖစ္မိသည္။ ဤသည္မွာ ဆန္းေတာ့ မဆန္းပါ။ ယေန႔ အခါကာလတြင္ အုပ္စိုးသူ အာဏာရွင္တို႔အေန ျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ မတရားသျဖင့္ ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳမူမႈမ်ားကို ဖံုးဖိႏိုင္ရန္၊ ၄င္းတို႔၏ မတရားအုပ္စိုးမႈ သက္ဆိုးရွည္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား စဥ္းစားဆင္ျခင္ေတြးေခၚတတ္လာေစႏိုင္ေသာ ပညာေရးမ်ိဳးကို ဖန္တီးမေပးထားေပ။ မ်ားျပားလွေသာ ေက်ာင္းစရိတ္ကုန္က်ေငြမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျမန္ျမန္ၿပီးေရး၊ ဘြဲ႕ျမန္ျမန္ရေရးကိုသာ ဦးတည္သြားေစေသာ အလြတ္က်က္ပညာေရးမ်ိဳးသာ ေပးထားျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚနည္းပါးရျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

အုပ္ထိန္းသူ မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရး၌ စိတ္၀င္စားသြားမည္ကို လြန္စြာ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။ ဤအတြက္ အုပ္ထိန္းသူ မိဘမ်ားအားလည္း အျပစ္မတင္လို။ မိမိတို႔၏ သားသမီးက ႏိုင္ငံေရး စိတ္ပါ၀င္စားေနလွ်င္ သြားၿပီ။ ထို႔ထက္ကဲ၍ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြေနလွ်င္ ဘ၀ ပါ ပ်က္ၿပီ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ ဤသို႔ ဆိုရပါသနည္း။ ရွင္းပါမည္။

ယေန႔ အုပ္စိုးသူ အာဏာရွင္တို႔သည္ ၄င္းတို႔အား ေတာ္လွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား) အား မတရားသျဖင့္ ဖိႏွိပ္မည္၊ ဖမ္းဆီးမည္၊ အစစ္အေဆး၊ အေမးအျမန္းမရွိ ေထာင္ခ်မည္။ ေက်ာင္းသားျဖစ္ေနလွ်င္ ေက်ာင္းမွ ရာသက္ပန္ ထုတ္ပယ္မည္။ ေထာင္ခ်မည္။ ဘယ္ဆီ ဘယ္မွန္းမသိေသာ တစ္ေနရာရာသို႔ ပို႔လိုက္ၾကမည္။ အခ်ိန္တန္၍မွ အိမ္ျပန္မလာလွ်င္ က်န္ရစ္သူ မိသားစုအေနျဖင့္ မွန္းဆ၍သာ သပိတ္သြပ္ အမွ်ေ၀လိုက္ၾက ေပေတာ့။ ဤမွ် ဆိုး၀ါးလွေသာ ျဖစ္ရပ္အတြက္ အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ မိဘမ်ားက မိမိတို႔ သားသမီးအေပၚ အျဖစ္ခံၾကမည္နည္း။ ခက္ခဲလွေသာ စား၀တ္ေနေရးၾကားမွ ထားေပးရေသာ ေက်ာင္းအတြက္ မိမိတို႔၏ သားသမီးပညာေရး ဆံုးရႈံးေစခ်င္ၾကမည္နည္း။ အႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့ေသာ္လည္း ရရွိလာမည့္ ဘြဲ႕တံဆိပ္အတြက္ ဂုဏ္ယူခ်င္ၾကေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္း တရားမ်ားကို ေထာက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိဘမ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အရွိ၊ အသိမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳလိုက္ၾကသည္။ အုပ္စိုးသူ အာဏာရွင္တို႔ အလိုက်ဖို႔ မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ၾကနဲ႔ တားမည္။
အထပ္ထပ္သတိေပးမည္။ “ေက်ာင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဘာဆိုင္သနည္း။ ေက်ာင္းသားပဲ ကိုယ့္စာကိုယ္ဖတ္၊ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္၊
ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ မင္းတို႔နဲ႔ မဆိုင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ(ယခုမူ စစ္ဗိုလ္)တို႔ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္” ဟု ေလသံေတြ ပစ္ၾကမည္။ ဒီလိုနဲ႔ မိဘမ်ားမွာ
မိမိတို႔သားသမီး ေဆးသမားျဖစ္မွာ မပူရ၊ ႏိုင္ငံေရး သမားျဖစ္ရမွာ ပူပန္ေနၾကရသည္။ ေတာ္ပါေပတယ္...ကိုေရႊ နအဖ တို႔ရယ္။

ကၽြႏ္ုပ္အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤမွ်ေလရွည္ေနရသနည္း ဟုဆိုေသာ္ “ေက်ာင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဘာဆိုင္သနည္း” ဟု အေျပာခံရတိုင္း
အခံရခက္လွသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဦးေႏွာက္မရွိ၊ အေတြးအေခၚမရွိ၊ ဥမမည္ စာမေျမာက္၊ ႏွပ္ေခ်းတြဲေလာင္း အဆင့္ေလာက္ ေအာက္ေမ့ေနျခင္းကို ရင္ဘတ္ထဲ အပ္နဲ႔ဆြသလို နာလွသည္။ ထိုစကားေျပာေသာ ပညာရွိသုခမိန္ႀကီးမ်ားကို “ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ား
မအဘူးမွတ္ေနသလား”ဟုပင္ ျပန္ေနာ့လိုက္ခ်င္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ မ အ ၾကပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မေၾကာက္တတ္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္းရွင္းပဲ ေျဖပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားဟု
ေခၚေ၀ၚေနရေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး လူသားမ်ား စင္စစ္ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔အတြက္ လူအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အေရးအားလံုး (ႏိုင္ငံေရးအပါအ၀င္) ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ပါသည္။ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူ႕အခြင့္အေရးကို အဆံုးရႈံး ခံၾကရမည္နည္း။

ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ဆိုင္ပံုအေၾကာင္း ထပ္မံ ရွင္းျပပါဦးမည္။ ႏိုင္ငံေရး ဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အမ်ားစု မွာ ပါတီမ်ား၊ အာဏာမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကိုသာ ေျပး၍ ျမင္လိုက္ၾကသည္။ ္ဤသို႔ေသာ ပါတီႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးကို ကၽြႏု္ပ္မဆိုလို။ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳး တိုးတက္ေကာင္းစားေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမွသည္ လူႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုး တိုးတက္ေကာင္းစားေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမ်ားကို ဆိုလိုေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သူတစ္ပါး တိုးတက္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ကူညီေသာ လုပ္ေဆာင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ခုအတြက္ ခက္ခဲေနသူအား ကူညီလိုက္ျခင္း(၀ါ) ထမင္းစားစရာမရွိသူအား ထမင္းစားရေအာင္ ႀကံေဆာင္ေပးျခင္းသည္ပင္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ ရိုးစင္းပါသည္။ ျဖဴစင္ပါသည္။ ျမင့္ျမတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မတရားသျဖင့္ အုပ္စိုးလိုသူ အာဏာရူး (ဥပမာ- လက္ရွိျမန္မာျပည္ စစ္အဆိုးရ) တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ ညစ္ေထးလာရသည္။ မာယာ ပရိယာယ္ ၾကြယ္၀လာရျခင္းျဖစ္သည္။

လူႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တိုးတက္ေကာင္းစားေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈကို ႏိုင္ငံေရးဟု ကၽြႏု္ပ္ဆိုခဲ့ၿပီ။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူ ေကာင္းစားေရးအတြက္ ႀကီးစြာေသာ အေႏွာက္အယွက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသာ ကိုယ္က်ိဳးရွာ လက္နက္ကိုင္ အာဏာရွင္တို႔ကို ေတာ္လွန္ရမည္။ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဖ်က္သိမ္း၍ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး၊ တရားဥပေဒႀကီးစိုးေသာသ (မတရားဥပေဒ မဟုတ္) လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးကို ထူေထာင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ဆိုခဲ့ေသာ လူႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္ေကာင္းစားေရး ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရး ပန္းတိုင္ကို ခ်ီတက္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ထိုအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား မည္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ၾကမည္နည္း။ က်ရာမွ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ၾကရပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ ေရာင္းရင္းမ်ား၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား...ေသြးေၾကာင္ေနၾကပါသလား။ အႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့ေသာ ဘြဲ႕တံဆိပ္အတြက္ လက္ရွိပညာေရးကို ဖက္တြယ္ေနၾကလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ (New Generation) မ်ားလည္း ဆက္လက္၍ အႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့ေသာ ဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ားကို ဆက္လက္ တပ္ဆင္ေနၾကရေပလိမ့္မည္။ ေခတ္ဆိုး၊ စနစ္ဆိုး၊ အာဏာရွင္ဆိုးတို႔ အုပ္စိုးမႈေအာက္၌ ဆက္လက္၍ ဘ၀ေတြ ပ်က္ေနၾကရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တိုက္ပြဲ၀င္ရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္မ်ိဳးဆက္တို႔ ေကာင္းစားပါလိမ့္မည္။ ဤအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်နပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေရာင္းရင္းတို႔....
ကၽြႏု္ပ္တို႔ တိုက္ပြဲအတြက္ ဓားေတြ၊ က်ည္ဆံေတြ၊ ေသနတ္ေတြ မလိုပါ။ တစ္ခုတည္းေသာ လိုအပ္ခ်က္မွာ ခိုင္မာဇြဲသန္သည့္ စိတ္ဓာတ္တည္းဟူေသာ လက္နက္သာ လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အထက္တြင္ ေမးခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ဆင္ျခင္ၿပီး စိတ္အားေတြေမြး၍ စိတ္ဓားေတြ ေသြးၾကပါေလာ့...။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕မွ ကိုကိုႀကီး၊ မင္းကိုႏိုင္၊ ေဌးႂကြယ္ [Photo: AFP] - ဧရာ၀တီ အင္တာနက္ မဂၢဇင္း

ေနအဂၢ
၂၀၊ ၁၂၊ ၂၀၀၇

20 December 2007

ပေဒသရာဇ္စတိုင္ ေဘာပြဲတစ္ပြဲအေၾကာင္း

“မႏၱေလးၿမိဳ႕က မၾကည့္ခ်င္ ေဘာပြဲတစ္ပြဲအေၾကာင္း”
BLACK


(ဒီရက္ပိုင္း အာဏာရူး သန္းေရႊတစ္ေယာက္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မွာ ဗိုလ္သင္တန္းဆင္းပြဲ တက္ေရာက္ေနတာ အမ်ားအသိပါ။ သူတို႔ နအဖ အထက္ပိုင္း ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အာဏာကို အလြဲသံုးစား လုပ္ၾကတာဟာ အခုေတာ့ အသိဥာဏ္မၾကြယ္၀ေသးတဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားထဲမွာပင္ ေျပာစရာေတြျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ သန္းေရႊရဲ႕ ေျမးငယ္တစ္ေယာက္ (နာမည္မသိရ)ဟာ ဘယ္ကဘယ္လို စိတ္ရူးေပါက္ၿပီး ေဘာလံုးကန္ခ်င္စိတ္ေပါက္လာသလဲ မေျပာတတ္ဘူး။ သူပူဆာလို႔ သူ႔အဘိုး ဘုရင္ရူး သန္းေရႊက မႏၱေလး ဗထူးကြင္းႀကီးထဲမွာ ဇြတ္ေဘာပြဲတစ္ပြဲ စီစဥ္ကာ သူ႔ေျမးပါတဲ့အသင္းဘက္ကို ဇြတ္အႏိုင္ေပးခိုင္းတဲ့ အေၾကာင္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။ ေဘာပြဲက (၁၇၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၇) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသြားတာပါဗ်ာ။ -ညိဳႀကီး)

ဘုရင္ရူးႏွင့္ သူ၏ ေျမးေတာ္ ေဘာရူး

နအဖ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သန္းေရႊတစ္ေယာက္ ျပင္ဦးလြင္ DSA သင္တန္း ဆင္းလက္မွတ္ ခ်ီးျမွင့္ပြဲသို႔ အလာ၌ ၄င္း၏ ေျမးေတာ္ (၉)တန္းေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္လည္း ပါလာေလ၏။
သန္းေရႊမွာ ဘုရင္ရူး ရူးေနသကဲ့သို႔ သူ႕ေျမးကေလးမွာလည္း ေဘာရူး ရူးေနသည္ဟုဆို၏။ ထိုေဘာရူးေျမးကေလးမွာ ေရွာင္တခင္ အားကစားစိတ္ဓာတ္မ်ား ျပင္းထန္လာၿပီး သူ႕အဘိုးအား ေဘာပြဲတစ္ပြဲ ကန္ခ်င္ေၾကာင္း ပူဆာရာ သူ႕အဘိုး ဘုရင္ရူးႀကီး၏ အပါးေတာ္ၿမဲမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ႏိုင္ရာ၊ ႏိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက မေနသာေတာ့ဘဲ (၁၇၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၇)ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလး၊ ဗထူးကြင္းႀကီးထဲ၌ ဇြတ္ေဘာပြဲတစ္ပြဲ စီစဥ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဘာပြဲက တရားမွ်တမႈ ?

ထိုေျမးေတာ္ေၾကာင္သည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ အထက (၁) အသင္းဘက္မွ ကိုယ္စားျပဳကာ ေက်ာနံပါတ္ (၁၄)ဂ်ာစီ၀တ္၍ အထက (၉) အသင္းႏွင့္ ကစားၾကသည္ဆို၏။ ၄င္း ပြဲကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ နီးစပ္ရာ စာသင္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို သမၼန္စာဆင့္၍ မလာမေနရ လာအားေပးခိုင္းေလ၏။ ထိုပြဲအစီအစဥ္မွာ ပရိသတ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ၄င္း ေျမးေတာ္ေၾကာင္ပါ၀င္ေသာ အထက(၁)အသင္းဘက္မွ ဇြတ္အားေပးခိုင္း၏။
ထို႔အျပင္ အျခားသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားလည္း ရွိေသး၏။
-ထိုေျမးေတာ္ေၾကာင္ထံမွ ေဘာလံုးကို ၾကမ္းတမ္းစြာ မလုရ၊
-အထက(၁)ဘက္က တိုက္စစ္မွဴးေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ေယာက္သည္ ဂိုးသမားမရွိေသာ ဂိုးေပါက္၀သို႔ေရာက္သည့္တိုင္ ကိုယ္တိုင္ဂိုးမသြင္းရ၊
-ထိုေျမးေတာ္ေၾကာင္အား ေဘာလံုးေပး၍ ဂိုးသြင္းေစရမည္၊
စေသာ ေဘာလံုးစည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပသည္ဟူ၏။
ပရိသတ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အားေပးရပံုမွာလည္း အင္မတန္ ထူးဆန္း၏။ အျခား ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဦးက ဂိုးသြင္းလွ်င္ “ဂိုး” ဟူေသာ စကားလံုးကို ခပ္တိုးတိုးကေလး ေအာ္ဟစ္ရၿပီး သန္းေရႊ၏ ေျမးေတာ္ေၾကာင္က ဂိုး သြင္းလိုက္လွ်င္မူကား “ဂိုး”ဟူေသာ ထိုစကားလံုးကိုပင္ အက်ယ္ႀကီး သံၿပိဳင္ ေအာ္ဟစ္ရသည္ ဆို၏။
ပြဲအၿပီးတြင္ကား သန္းေရႊ၏ ေျမးေတာ္ေၾကာင္ပါ၀င္ေသာ အထက(၁)အသင္းက မ်က္ႏွာမြဲ အထက(၉)အသင္းကို (၆-၂)ဂိုးျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္ယူသြားေလသတည္း။

ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း

ထိုေဘာပြဲအၿပီးေနာက္ဆက္တြဲသတင္းအေနႏွင့္ ထိုေဘာပြဲကို ဇြတ္အတင္း လိုက္ပါအားေပးခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ားမွာ ေက်ာင္းပ်က္၊ က်ဴရွင္ပ်က္၊ အလုပ္ပ်က္ ျဖစ္ၾကရသျဖင့္ ေခါင္းတရမ္းရမ္း၊ တက္တစ္ေခါက္ေခါက္ျဖင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

BLACK

Golden Extra-Time

“ေရႊ၀ါေရာင္ အခ်ိန္ပို”
ပင့္ကူ
(http://drlunswe.blogspot.com/ )ကေန ပံုရယူပါသည္


ပါလက္စတိုင္းေတြအဖို႔ လူဟာ လက္နက္တဲ့
က်ဳပ္တို႔ ျမန္မာေတြအတြက္ေတာ့
ေမတၱာတရားဟာ လက္နက္
ဘာပဲေျပာေျပာ
ေသနတ္ေခတ္ကုန္ၿပီ
ဥာဏ္ပညာ စစ္တလင္းမွာ
လူယဥ္ေက်းတို႔ရဲ႕ တေဘာင္
အစိမ္းကို အ၀ါလႊမ္းမည္
ဘုရားစင္ေပၚက
ဖက္ဆစ္ေတြရဲ႕ ေသနတ္
ကေလးေတြလက္ထဲက ကစားစရာျဖစ္ရမည္
ေသနတ္ေခတ္ကုန္ၿပီ
အရာရာကို ေသနတ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္လို႔
မရေတာ့တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔
ေရႊ၀ါေရာင္ ဒုတိယ ေတာ္လွန္ေရး ဇာတ္သိမ္းဟာ
တရားအတိုင္း လာေနၿပီ
ငရဲနဲ႔ နိဗၺာန္ကို မယံုၾကည္သူေတြအတြက္
အႏၶေတြအတြက္
ေအာင္ျခင္း(၈)ပါးဟာ လင္းလက္ၿမဲ လင္းလက္ဆဲ
အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူအားလံုးရဲ႕ ကိုယ္စား
ဘုရားရဲ႕ ကိုယ္ပြား
ေရႊ၀ါေရာင္သပိတ္
က်ဳပ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအတြက္
ဒါဟာ- သမိုင္း၀င္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရံုမက
ဗုဒၶသာသနာ၀င္မွတ္တမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ခဲ့ရဲ႕...
၀မ္းနည္းစရာ
ဓမၼနဲ႔ အဓမၼၿပိဳင္ပြဲ
နာက်င္အခ်ိန္ပို ေရာက္ေနပါေပါ့....။ ။

ပင့္ကူ

18 December 2007

Silent Leader, Poet " MIN SET "

“ဦးသုမန (၀ါ) အသံတိတ္ ေခါင္းေဆာင္ ကဗ်ာဆရာ မင္းဆက္”
ယမထာ
မင္းဆက္ သည္ ေရႊ၀ါေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည္။

မိမိ၏ အမွန္တရားယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ တစ္ေန႔တစ္နပ္သာ စားရေသာ ဆြမ္းတစ္နပ္ကိုပင္ အငတ္ခံလ်က္ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈႀကီး ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ မႏၱေလးတြင္ ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

သူသည္ အသိဥာဏ္ ႏိုးထစအရြယ္မွ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို အသည္းထဲတြင္ သံမႈိစြဲသလို စြဲၿမဲစြာ မွတ္သား ခံျပင္းခဲ့ပံုကို သူကိုယ္တိုင္ေရး သူ႕အတၳဳပၸတၱိ ကဗ်ာ ရွည္တြင္ မ်က္ရည္ျဖင့္ ကမၺည္းထိုး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ပခုကၠဴ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေမတၱာသုတ္ သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာအခါ မႏၱေလးတြင္ အလားတူ သပိတ္မ်ား ေပၚေပါက္ရန္ မဆုတ္မနစ္ လုံ႔လထုတ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ဥတၱမ ဂ်ာနယ္တို႔တြင္လည္း ႏိုင္ငံအတြက္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ကဗ်ာတို႔ကို ေရးဖြဲ႕ကူညီ အားေပးခဲ့သည္။

ယခုအခါ စစ္အဆိုးရ၏ ရက္စက္ယုတ္မာမႈတို႔ကို ဖြင့္ခ်ေသာ စာရြက္စာတမ္း ျပည္သူလူထုၾကား ျဖန္႔ေ၀မႈျဖင့္ စစ္ေခြးတို႔၏ ရက္စက္စြာ ကိုက္ခဲမႈကို ခံယူေတာင့္ခံရင္း မႏၱေလး အိုးဘိုေထာင္တြင္ ေထာင္နန္းစံ ေနရရွာေပၿပီ။

၄င္း မင္းဆက္ ကား မိမိ အမွန္တရားအတြက္ မဆုတ္မနစ္ ေဖာ္ထုတ္၀ံ႔ေသာ အသံတိတ္ သံမဏိ သူရဲေကာင္း ပါေပတည္း။

ယမထာ

(ထို ကဗ်ာဆရာ မင္းဆက္ (ဦးသုမန) သည္ လက္ရွိ မႏၱေလးအိုးဘုိအက်ဥ္းေထာင္ထဲမွ အဖမ္းဆီးခံ သံဃာ (၆၀)ခန္႔ တြင္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ဖို႔ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနသျဖင့္ ထို သံဃာေတာ္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို ဂဃနဏ မသိရွိရေသးေၾကာင္း သိရသည္။ - ညိဳႀကီး)

---------------------------------------------------------------------------

(ထို အဖမ္းဆီးခံ ကဗ်ာဆရာ မင္းဆက္ (ဦးသုမန) ၏ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္အား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္)

“၈၄-လမ္း လို႔ ေခၚလို႔ ရမလား”
မင္းဆက္
(above picture taken from www.dpsmap.com)


ေခါင္းေပၚက ႏွင္းဆီ၀ါေလး ျပဳတ္က်တာ ျမင္ရေတာ့
ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းနည္းရမွန္း သိေနသလို၊ ဒါလည္း မေသခ်ာ
ေသခ်ာတာက ပူေလာင္သူအတြက္ဆို
ေရေအးေလးတစ္ခြက္ဟာ ငါးဆယ္က်ပ္တဲ့၊ ေနာက္ၿပီး
ဖရဲသီးစိပ္၊ နာနတ္သီးစိပ္၊ ေျမပဲျပဳတ္ စသျဖင့္ေပါ့
ေစ်းကြက္ ျမွင့္တင္ေရးလို ၿမိဳ႕ကို ျပတဲ့ လမ္းမေပၚ လမ္းေလွ်ာက္လို႔
မယံုၾကည့္ေန ဟိုေရွာက္ ဒီေရွာက္
မယံု မရွိနဲ႔ ဒီနားတ၀ိုက္မွာေနတဲ့ ေရွာက္သီးေတြပဲ ဆိုတာ
တစ္ခုခုနဲ႔ ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္ အခုေတာ့---
ေရႊဆိုင္နဲ႔ အေပါင္ဆိုင္ၾကားက ဘ၀ေတြ ဘ၀ေတြ
ေအာင္ျမင္လာတဲ့တစ္ေန႔ အဲဒီလမ္းနာမည္ အကုန္၀ယ္လို႔ရတယ္
ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ ေျခတစ္ပ်က္လို မတ္တပ္ရပ္
အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ေတြလို ေနထိုင္၊ ေနာက္တစ္ခါ စစ္မီး အၾကြင္းေတြလို
သက္ျပင္းေတြကို အႀကိမ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ခါထုတ္
ဟုတ္မွ ဟုတ္ပါ့မလား ကိုယ့္လူတို႔
လမ္းဖယ္ေပးစမ္းပါ ခဏေလးအတြင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္
ေနာက္ထပ္ ပ်င္းစရာေတြ လာေတာ့မယ္ဆိုတာ၊ ထီဆိုင္နဲ႔
စတိုးဆိုင္နဲ႔၊ ဘဏ္တိုက္နဲ႔၊ စာအုပ္တိုက္နဲ႔
တစ္ခုခုနဲ႔ ၀င္တိုက္မိမလို ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုနဲ႔
ေနာက္ထပ္လူတစ္ေယာက္၊ ေနာက္ထပ္ သမိုင္းသစ္ေတြ ထမ္းလို႔
ေနာက္ထပ္လူတစ္ေယာက္ ဘာျဖစ္မယ္ ထင္သလဲ
ရာသီဥတုက ေနနဲ႔ည မကြဲျပားေတာ့ မလည္မ၀ယ္
ေငြေရး ေၾကးေရး ခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြရယ္
လူမႈေရး စား၀တ္ေနေရး အဆင္မေျပသူေတြရယ္
ဟုတ္တယ္၊ အတူေနေတာ့လည္း တဂ်က္ဂ်က္ပဲတဲ့
ကားဘရိတ္အုပ္သံ၊ လမ္းကို အလွ်ားလိုက္ ဆြဲေခၚသြားတဲ့ သံတိုသံရွည္
အဲဒါလည္း အလန္႔တၾကားေတြပါပဲ
ၾကာရင္ လန္႔ဖ်ား ဖ်ားရေတာ့မယ္၊ အေဆာက္အံုမ်ား
ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ဟုိမွာ ေရာဂါဘယ တစ္ခုလို ေခ်ာင္းေျမာင္းလို႔
ဘယ္လိုလဲ ေန႔ရွိသ၍ ပူပူေႏြးေႏြး အပူေငြ႕ေတြနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္ဘယ္သူလဲဆိုတာ၊ အဲဒါလည္း မေသခ်ာ၊ လူကို ခ်ာခ်ာလည္ေအာင္
ဟိုနားခဏတျဖဳတ္ ဒီနားခဏတျဖဳတ္ဆိုၿပီး၊ ဆိုၿပီးေတာ့
ျဖဳတ္ေကာင္ေတြလို လမ္းေလွ်ာက္ရင္း တျဖဳတ္ျဖဳတ္ေၾကြေနတဲ့လမ္း
ရွစ္ဆယ့္ေလးလမ္းလို႔ ေခၚလို႔ရမလား။ ။

မင္းဆက္

ေနရပ္လိပ္စာ (အဖမ္းမခံရခင္က)
--------------------------

မင္းဆက္
ဦးသုမန (၉/မဟမ (သ) ၀၀၁၈၂၈)
သဒၶမၼပါလ ဆြမ္းစားေဆာင္
ေလသာေက်ာင္းတိုက္
၃၈+၈၉ လမ္းေထာင့္
မႏၱေလး

16 December 2007

ကဗ်ာဆရာမ်ား၏ အခါေတာ္ေပး သ၀ဏ္

“ျပည္သူလူထုသို႔ ကဗ်ာဆရာမ်ား၏ အခါေတာ္ေပး သ၀ဏ္”
ယမထာ


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပည္ေတာ္၀င္ခ်ိန္နီးပါၿပီ။ ဓမၼနဲ႔ အဓမၼတိုက္ပြဲတြင္ ဘယ္ေခတ္ ဘယ္အခ်ိန္နဲ႔ပင္ျဖစ္ပေစ။ ဓမၼကသာလွ်င္ မုခ် ေအာင္ပြဲခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ၿပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က အေမလူထု ေဒၚအမာ ေမြးေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကဗ်ာဆရာမ်ားသည္ မိမိတို႔ က်ရာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပံုကို ျပည္သူလူထုႀကီး အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္မွာ အမွန္တရား ဘက္ေတာ္သားတစ္ေယာက္၏ ေပးပို႔လိုေသာ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ကို သူသိေစလိုေသာ အမွန္တရား အေမ့ထံ အေရာက္ေပးပို႔ေပးယံု ၀န္ေဆာင္မႈေလးသာ ျဖစ္သည္။ ဘာမွ် မေျပာပမေလာက္။
သို႔ေသာ္ တစ္စိတ္ကို တစ္အိတ္လုပ္တတ္ၾကေသာ စစ္ေခြးတို႔၏ ထံုးစံအတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရိုးသားေသာ အမွန္တရားလိုလားေသာ ကဗ်ာဆရာမ်ားကို ထိုစစ္ေခြးမ်ားက လိုက္လံ ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးေနၾက၏။

မပူပါႏွင့္ ျပည္သူလူထုႀကီးခင္ဗ်ား။

ယခုအခါ၌ အမွန္တရား ဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္ ပုန္းေအာင္း တိမ္းေရွာင္ေနၾကရ၏။ ရဟန္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားလည္း မိမိတို႔ တရား၊ ဘာ၀နာ စီးျဖန္းရာ ေက်ာင္းသခၤမ္းမ်ားကို စြန္႔ခြာ၍ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရ၏။ သို႔ေသာ္ ဓမၼဘက္ေတာ္သားမ်ား တိမ္းေရွာင္ေနရျခင္းသည္ ယာယီအခိုက္အတန္႔မွ်သာတည္း။

မည္မွ်ပင္ ပုန္းေအာင္းတိမ္းေရွာင္ေနသည္ျဖစ္ပေစ၊ ေကာင္းကင္မွာပဲ ပုန္းေရွာင္ေရွာင္၊ ေရထဲမွာပင္ ငုပ္ေရွာင္ေရွာင္၊ ဂူထဲမွာပင္ ေအာင္းေရွာင္ေရွာင္၊ အမွန္တရားတို႔ရွိသည့္ေနရာသို႔ “ေအာင္ပြဲသည္” ေတြ႕ေအာင္ရွာ၍ ဆိုက္ေရာက္လာမည္မွာ မုခ် ျဖစ္ေပသည္။

ထိုေအာင္ပြဲကို ႀကိဳဆိုရန္ ျပည္သူလူထုႀကီးသည္ စိတ္ဓာတ္ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ၍ ေစာင့္ဆိုင္းေနပါရန္ ေအာက္ပါ ကဗ်ာျဖင့္ တိုက္တြန္း ေဆာ္ေၾသာ္လိုက္ရပါသည္။

ဓမၼဘက္ေတာ္သားမ်ား မုခ် ေအာင္ပြဲ ခံရမည္။

စစ္ဓနရွင္၀ါဒ က်ဆံုးပါေစ။
-------------------------------------------------------------------------------------

“ေဆာင္းျပပြဲ”

မေသခ်ာမႈ တစ္ခုက
မေသခ်ာမႈ တစ္ခုေပၚၿပိဳလဲ
ေနာက္ထပ္မေသခ်ာမႈေတြ
တစ္သီတစ္တန္းႀကီး ထြက္က်လာ။

အေမွာင္ထဲမွာ အရုပ္မရွာပါနဲ႔
ရႈခင္းေတြက ရွိၿပီးသား
မင္းလိုအပ္တာ အလင္းေရာင္။

ဖြင့္ပါ
ျပတင္းေပါက္ကို
ရဲရဲဖြင့္ပါ...
ဒီရာသီမွာ
ပန္းသစ္ မပြင့္ခ်င္ ေနပါေစ
ေပါက္ၿပီးသစ္ပင္ေတြ မေသဖို႔နဲ႔
ပြင့္ၿပီးပန္းေတြ မေၾကြဖို႔
ဂရုစိုက္... ။ ။

ယမထာ