04 December 2015

ဥပေဒေက်ာင္းသားတစ္ဦးသို႔

ဆရာခင္ဗ်ား

သာယာဝတီ၊ လက္ပံတန္းဘက္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားနဲ႔ ဝန္းရံျပည္သူေတြကို အေရးယူထားတာေတြရွိတယ္။ ဥပေဒအရ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ တစ္မ်ိဳးက တရား႐ံုးက သူ႕အလုပ္သူလုပ္မယ္။ ဆံုးျဖတ္မယ္။ ဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တည္ဆဲဥပေဒအရ သူ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ကတစ္မ်ိဳး။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ အမႈစစ္ေဆးေနတုန္းမွာ အမႈကို ဆက္၍မစစ္ေတာ့ဘဲ အမႈကိုျပန္ၿပီး ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ရင္ ၿပီးတယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ကတစ္မ်ိဳး အဲဒီလို ႏွစ္မ်ိဳးကြဲေနတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ 

ပထမအျမင္ေတာ့ မၾကာခဏ ဒီအစိုးရေခတ္မွာ က်င့္သံုးေနၾကမို႔ သိရွိၿပီးလိုျဖစ္ေနတယ္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၄ဝ၁(၁)က ေပးထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပစ္ဒဏ္ဆိုင္းငံ့ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးတဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ 

ဒုတိယအျမင္ျဖစ္တဲ့ ျပစ္မႈကိုဆက္ၿပီး မစစ္ေတာ့ဘဲ အမိန္႔ခ်သည္အထိ မေစာင့္ေတာ့ဘဲ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ေပးရင္ ရတယ္ဆိုတဲ့ အဆိုအမိန္႔ကို သိခ်င္ပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒအရ ဘယ္လိုအေျခအေနျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ဥပေဒစာတိုက္အခန္းက ျပန္ၾကားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။

ဥပေဒေက်ာင္းသားတစ္ဦး
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)


(ဓာတ္ပံု - စိုင္းေဇာ္)


ဥပေဒေက်ာင္းသားတစ္ဦးသို႔

တူေမာင္ေျပာတဲ့ ျပႆနာကို အသံလႊင့္အစီအစဥ္ (႐ုပ္ျမင္သံၾကား အသံလႊင့္အစီအစဥ္)တစ္ခုမွာ ဆရာလည္း ျမင္လိုက္ၾကားလိုက္ပါတယ္။ ပထမနည္းလမ္းကိုေတာ့ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ တရား႐ံုးက ျပစ္ဒဏ္အမိန္႔ခ်၊ ေထာင္ပို႔၊ ေနာက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄ဝ၁(၁)အရ ျပစ္ဒဏ္ကို ဆိုင္းငံ့ထားလိုက္ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးတဲ့ နည္းျဖစ္တယ္။

ဒုတိယနည္းကိုေတာ့ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္က ဝါရင့္ေရွ႕ေနႀကီးတစ္ဦးက ေျဖၾကားသြားတယ္လို႔ မွတ္မိလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီနည္းကေတာ့ အမႈကိုဆက္ၿပီး စစ္ေနစရာမလိုေတာ့ဘူး။ အမႈၿပီးေအာင္ ေစာင့္ေနစရာမလိုေတာ့ဘူး။ ဒီနည္းဟာလည္း နည္းေကာင္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၄ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဌာန္းထားပါတယ္ -

၄၉၄ ။ မည္သည့္အစိုးရ ေရွ႕ေနမဆို ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးစီရင္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မတင္ျပမီ ၄င္းအျပင္ အျခားအမႈမ်ား၌ စီရင္ခ်က္မခ်မီ လူတစ္ေယာက္ကို ၄င္းအေပၚစြဲဆိုထားေသာအမႈမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၄င္းကိုစစ္ေဆးေနသည့္ ျပစ္မႈမ်ားအနက္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေစ တရား႐ံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႐ုပ္သိမ္းေသာအခါ -

(က) စြဲခ်က္မတင္မီ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းျဖစ္လွ်င္ တရားခံကို အဆိုပါျပစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စြဲခ်က္မတင္မီ လႊတ္ရမည္။
(ခ) စြဲခ်က္တင္ၿပီးေနာက္မွ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ က်င့္ထံုးဥပေဒအရ စြဲခ်က္တင္ရန္ မလိုအပ္သည့္အခါ အဆိုပါျပစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမႈမွ အၿပီးအျပတ္ လႊတ္ရမည္။

အတိုခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ အမႈရဲ႕ မည္သည့္အဆင့္မွာမဆို ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳႏိုင္တယ္။ စြဲခ်က္မတင္မီအဆင့္မွာ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳရင္ တရားခံ(စြပ္စြဲခံရသူ)ကို တရားရွင္လႊတ္ေပးရမယ္။ စြဲခ်က္တင္ၿပီးမွ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳရင္ တရားခံကို အမႈမွ တရားေသ (အၿပီးအျပတ္) လႊတ္ေပးရမယ္။ ဝါရင့္ေရွ႕ေနႀကီး တင္ျပသြားတာက အဲဒီ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ကို အေထာက္အထားျပဳၿပီး တင္ျပသြားျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ နားလည္လိုက္ပါတယ္။ အမႈအား ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားတာမ်ိဳးကို အဂၤလိပ္လို (Withdrawal) လုပ္တယ္လို႔ေခၚပါတယ္။ ဘယ္သူက ေလွ်ာက္ရမလဲဆိုေတာ့ စြဲဆိုခဲ့တဲ့ တရားလိုက ေလွ်ာက္ထားတာ အမွန္ကန္ဆံုးပါပဲ။

ဦးအာကာ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
ဥပေဒစာတိုက္ အေမးအေျဖ
မႈခင္းသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ (၂ဝ)၊ အမွတ္(၆)၊ ၂-၁၂-၂ဝ၁၅

(ညိဳႀကီး ကူးယူေဖာ္ျပသည္)

21 November 2015

ေဆာင္းမခိုတဲ့ အာဃာတနဲ႔ ဘာသာမသိတဲ့ က်ည္ဆံ - ေအာင္သစ္ၾကည္


ေဆာင္းမခိုတဲ့ အာဃာတနဲ႔ ဘာသာမသိတဲ့ က်ည္ဆံ

ေအာင္သစ္ၾကည္

ပိေတာက္ပြင့္သစ္ စာေပအႏုပညာမဂၢဇင္း
အမွတ္ (၆၁)၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

14 November 2015

ခင္ေမာင္တိုး ကြယ္လြန္ျခင္း သံုးႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ သီခ်င္းသီဆိုပဲြ


အဆိုေတာ္ ခင္ေမာင္တိုး
ကြယ္လြန္ျခင္း သံုးႏွစ္ျပည့္
အမွတ္တရ

ခရမ္းျပာကာလမ်ား အမွတ္တရ 
ဂီတမိတ္ေဆြမ်ား၏ သီခ်င္းသီဆိုပဲြ

ညေန ၄ နာရီမွ ၆ နာရီ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္
တံတားျဖဴ
၁၅-၁၁-၂ဝ၁၅၊ တနဂၤေႏြေန႔

13 September 2015

ေဒါက္တာၾကည္မို႔မို႔လြင္ (သို႔မဟုတ္) ဇီးပင္ႀကီးသူရဲေကာင္း


ေဒါက္တာၾကည္မို႔မို႔လြင္ (သို႔မဟုတ္) ဇီးပင္ႀကီးသူရဲေကာင္း

ႀကီးႏွစ္ႀကီး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားေရပန္းစားေသာ ႀကီးႏွစ္ႀကီးရွိသည္။ ေဖာင္ႀကီးႏွင့္ ဇီးပင္ႀကီး။ ထိုႀကီးႏွစ္ႀကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမွသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအဖို႔ရာ ဝန္ထမ္းဘဝရာထူးတိုး သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရေရးကို အစဥ္းစားခံရေပမည္။ ထိုႀကီးႏွစ္ႀကီးကို မျဖတ္မေနရ။ ျပည္ေထာင္စု(သမၼတ)ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႕က ဖြင့္လွစ္သည့္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္)ႏွင့္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(အထက္ျမန္မာျပည္)။ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုကေတာ့ ေဖာင္ႀကီးႏွင့္ ဇီးပင္ႀကီးဟုပင္ လြယ္လြယ္အမွတ္သညာျပဳထားၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္

အခ်ိန္ကာလကား ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ရြံမုန္းသူ ျပည္သူလူထုႀကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ ကာလ။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲကာလႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ ဇီးပင္ႀကီး ေခၚ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(အထက္ျမန္မာျပည္)တြင္ ေဒါက္တာၾကည္မို႔မို႔လြင္သည္ သူ၏ ဆရာဝန္ဝန္ထမ္းဘဝကို ဇီးပင္ႀကီးသင္တန္းသားအျဖစ္ႏွင့္ ျဖတ္သန္းေနခဲ့ရသည္။ သင္တန္းမွာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၇)ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာ (၉)ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ အရာထမ္းအေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃၃)။

ေဒါက္တာၾကည္မို႔မို႔လြင္တို႔လို လက္ေထာက္ဆရာဝန္အဆင့္မ်ားအပါအဝင္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဦးစီးအရာရွိအဆင့္မ်ားသည္ "ေဇယ်" ဟူေသာ အမည္ေအာက္တြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း သင္တန္းတက္ၾကရသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဆရာဝန္မ်ားအဖို႔ ထိုသင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရမွသာ ဘြဲ႕လြန္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ရွိသည္။ (ယခုအခါ၌မူ ထိုသင္တန္းၿပီးမွသာ ဝန္ထမ္းဆရာဝန္ျဖစ္ခြင့္ရွိေတာ့သည္။) အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဦးစီးအရာရွိမ်ားအဖို႔ရာလည္း ထို႔အတူပင္။ ထိုသင္တန္းၿပီးမွသာ ရာထူးတိုး အစဥ္းစားခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေဇယ်အျပင္ ဗလ၊ သူရိန္၊ အႀကိဳေဇယ်၊ မဟာေဇယ် စသျဖင့္ ဝန္ထမ္းရာထူးအဆင့္ဆင့္အတြက္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးထားေသာ သင္တန္းမ်ားရွိသည္။ သင္တန္းတက္ရသည္က ေဇယ်အဖို႔ (၃)လ။

ဘာေတြသင္

ဇီးပင္ႀကီးက သင္တန္းဆရာမ်ားကေတာ့ စာသင္တာမဟုတ္ပါ၊ ေဆြးေႏြးတာပါဟု ေျပာ၍ သမိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး အစရွိသည္ကို နည္းနည္းစီ သင္ၾကားပို႔ခ်ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းႏွင့္ႏိုင္ငံေရးသင္ခန္းစာမ်ားမွာ စစ္အာဏာရွင္ သတင္းစာေဆာင္းပါးမ်ား၏ အာေဘာ္မ်ားႏွင့္ သိပ္မကြာလွ။ ထိုအခ်ိန္က ေခတ္စားေနသည့္ The Voice ဂ်ာနယ္ ဝါဒမ်ားကိုလည္း ပို႔ခ်ၾကသည္။ သင္တန္းသူတစ္ဦးႏွင့္ သင္တန္းသားတစ္ဦးက ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအတြက္ စင္ေပၚတက္၍ အလွည့္က် ေဟာၾကားေဆြးေႏြးရသည့္ အစီအစဥ္ေတြလည္း ပါဝင္သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ေမာင္းျပန္ေသနတ္အစုတ္မ်ားႏွင့္ က်ည္ဆန္(၁၅)ေတာင့္ပစ္ျပရ၊ ေသနတ္ထမ္းေျခေထာက္ေျမွာက္တန္းစီျပရသည့္ အစီအစဥ္ေတြလည္း ပါဝင္သည္။ (ယခုအခါ ေသနတ္အေဟာင္းမ်ားကို ေသနတ္အေကာင္းမ်ားႏွင့္ လဲထားသည္ဟု ၾကားသိရသည္။)

ဇာတ္လမ္းရဲ႕အစ

(၇-၁၁-၂ဝ၁ဝ)တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည္။ (၁၃-၁၁-၂ဝ၁ဝ)တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ယင္းေရွ႕ (၂၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း စုေပါင္းေရတြက္ေသာ္ (၁၅)ႏွစ္ခန္႔ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ အာဏာရွင္မ်ား၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကိုခံခဲ့ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္သည့္အခါ ျမန္မာျပည္တဝွမ္းမွ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးနည္းတူ ထိုအခ်ိန္က ဇီးပင္ႀကီးသင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ အားတက္ဝမ္းသာၾကသည္။

ျပႆနာအမွတ္တစ္

ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ၌ ဇီးပင္ႀကီးမွ ဝန္ထမ္းသင္တန္းသားမ်ားအား လက္ရွိအာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအတြက္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားေပးရန္ ဖိအားေပးေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားမွ ထုတ္လႊင့္သည့္ ျမန္မာေရဒီယိုသတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားထက္တြင္ ပလူပ်ံပါဝင္လာသည္။

ျပႆနာအမွတ္ႏွစ္

ေဖာင္ႀကီး၊ ဇီးပင္ႀကီးသင္တန္းတိုင္းတြင္ ႀကံဳရေလ့ရွိသည့္ မိႈင္းတိုက္သူႏွင့္ မိႈင္းမႀကိဳက္သူျပႆနာဟု ဆိုလွ်င္ မမွားေခ်။ အာဏာရွင့္အာေဘာ္မ်ားကို ၾကားရနာရသည့္အခါ နလပိန္းတုံး မဟုတ္ေသာ ဝန္ထမ္း သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားမ်ားဘက္မွ ျပန္လွန္ ေလွာင္ေထ့သံမ်ား တေသာေသာညံလာခဲ့ၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒါက္တာၾကည္မို႔မို႔လြင္တက္ေရာက္ေနေသာ ဇီးပင္ႀကီးသင္တန္းအခ်ိန္ကာလသည္ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္အလႈပ္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ေနရာ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား မႀကံဳစဖူးေအာင္ စည္းလံုးရင္းႏွီး၍ အာဏာရွင္စနစ္ကို အေျပာင္ႀကီးေျပာင္၊ အေလွာင္ႀကီးေလွာင္ၾကေတာ့သည္။ (၄င္း အရာထမ္းအေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃၃)ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၄)တြင္ သင္တန္းသားသပ္သပ္၊ သင္တန္းသူသပ္သပ္ ခြဲျခားပို႔ခ်ခဲ့ရသည္အထိပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။)

ထန္းသီးေၾကြခိုက္ က်ီးနင္းခိုက္

ထိုသို႔ ႀကိဳတင္မဲသတင္းမ်ားတက္လာၿပီး မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ဇီးပင္ႀကီးတြင္ ေဇယ်သင္တန္းမွ ေဒါက္တာၾကည္မို႔မို႔လြင္ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးမွ ဦးစီးအရာရွိအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္တို႔သည္ စင္ေပၚတက္၍ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ အလွည့္က်လာသည္။ ေဆြးေႏြးရမည့္ ေခါင္းစဥ္အမည္က "ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္"။ ေဒါက္တာၾကည္မို႔မို႔လြင္က စၿပီး ေဟာေျပာရသည္။ ထိုစဥ္က သူ႕အသက္က (၂၈)ႏွစ္ခန္႔အရြယ္။ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္က နာမည္ေက်ာ္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုမွာ ဝန္ထမ္းဆရာဝန္။ ေဒါက္တာၾကည္မို႔မို႔လြင္ကား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွ ကင္းလြတ္သူ တစ္ဦး။ ထိုေဟာေျပာပြဲမွာ သူေျပာခဲ့သည့္ စကားတစ္ခြန္းကိုပင္ၾကည့္။ "........... သူတို႔ အာဏာရွင္ေတြ သူတို႔ဘာသာသူတို႔ စည္းလံုးၾကသလို ကၽြန္မတို႔ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း ျပည္သူျပည္သားအခ်င္းခ်င္း တေသြးတသားတည္း စည္းလံုးၾကမွျဖစ္မယ္။ ............ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးဆိုတာ အလိမ္အညာေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္လို႔မရဘူး။ ေစတနာမ်ိဳးေစ့မွန္မွ စိုက္တဲ့အပင္က သန္မွာေပါ့"။ လက္ခုပ္သံမ်ား ညံသြားသည္။ နားေထာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းသင္တန္းသူသင္တန္းသားမ်ားက ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးမွ အသက္(၄၄)ႏွစ္ခန္႔ ဦးစီးအရာရွိအမ်ိဳးသားကလည္း တက္ေရာက္ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသည္။ ထိုဆရာကလည္း မိုးက်ေရႊကိုယ္ကိစၥမ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥမ်ား ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အုန္းအုန္းထ အားေပးၾကသည္။ လာေရာက္နားေထာင္သည့္ ဇီးပင္ႀကီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကေတာ့ မ်က္စိမ်က္ႏွာ ကြက္ခနဲ ပ်က္သြားေလသည္။

ၿငိဳးမာန္ဖြဲ႕ေလသလား

ေဒါက္တာၾကည္မို႔မို႔လြင္တို႔ ထိုသို႔ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသည္မွာ သင္တန္းကာလ(၃)လ၏ တစ္ဝက္၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလ၊ ေအာက္တိုဘာ-ႏိုဝင္ဘာ စပ္ကူးမတ္ကူး။ သင္တန္းဆင္းရမည္က ဒီဇင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႔။ သင္တန္းဆင္းရမည္ဆိုေတာ့ ေဖာင္ႀကီး၊ ဇီးပင္ႀကီးတို႔ထံုးစံအတိုင္း စစ္ေရးျပအခမ္းအနားေတြဘာေတြ ပါလာသည္။ သံေခ်းတက္ေနသည့္ ဂ်ပန္ေခတ္ေမာင္းျပန္ေသနတ္ ကိုယ္စီထမ္းကာ သႀကၤန္ယိမ္းကသလို ဟိုဘက္တိုးလိုက္ဒီဘက္တိုးလိုက္၊ ဟိုေကြ႕ဒီေလွ်ာက္ေလ့က်င့္ၾကရသည္။ အားလံုး သတိ၊ ေအးေစ၊ သက္သာေတြဘာေတြ လုပ္ၾကရသည္။ ဒီဇင္ဘာ (၉)ရက္ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားမတိုင္ခင္ သံုးရက္ခန္႔အလိုတြင္ ေဒါက္တာၾကည္မို႔မို႔လြင္ထံ သင္တန္းက အေၾကာင္းၾကားလာသည္။ အာတီယူ (Return to Mother Unit) ဆိုလွ်င္ ေတာ္ဦးမည္။ အခုက တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ပ်က္ျပားေစေအာင္ ေဟာေျပာမႈဟု အေၾကာင္းျပ၍ အလုပ္မွ (Force to retire) ထုတ္ပယ္လိုက္သည့္အျပင္ ေဆးကုသခြင့္လိုင္စင္ (ဆမ)ကိုပါ သိမ္းလိုက္ၾကသည္။ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႕က က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာပို႔၍ အလုပ္ျဖဳတ္ခိုင္းသည္ ဆို၏။ ေတာက္!!!

ဒီဇင္ဘာမ်က္ရည္

သင္တန္းက ဆင္းခါနီးၿပီ။ ေတ့ျဖဳတ္လိုက္ၾကသည္။ သင္တန္းကာလတစ္ဝက္က ေဟာေျပာခဲ့သည့္အမႈကို ေစာေစာအေရးယူလွ်င္ ဝန္ထမ္းသင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ား အံုၾကြမႈျဖစ္မည္စိုးသျဖင့္ သင္တန္းဆင္းခါနီး ရက္ပိုင္းအလိုမွ အေရးယူျပလိုက္သည္။  ေဒါက္တာၾကည္မို႔မို႔လြင္အပါအဝင္ သူႏွင့္အတူ စင္ေပၚတက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးမွ ဦးစီးအရာရွိလည္း အလုပ္ျဖဳတ္ခံလိုက္ရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈေလာက္ပင္ အျပစ္ႀကီးသည္ဟု ေလသံလႊင့္သည္။ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားတို႔ မ်က္ရည္မဆည္ႏိုင္ျဖစ္ၾကရသည္။ သံုးလတာကာလ အတူတူသင္တန္းတက္ ရင္းႏွီးခဲ့ၾကရေသာ ဝန္ထမ္းမိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း စာနာၾကသည္။ မတရားမႈကို ငံု႔မခံလိုၾက။ သို႔ေသာ္ ရင္းရမည့္ အရင္းအႏွီးက ႀကီးသည္။ ဇီးပင္ႀကီးသင္တန္းမွ ေဇယ် (၃၃) သင္တန္းသူသင္တန္းသားအားလံုး သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မယူဘဲ နားလိုက္ၾကရန္ ပထမစဥ္းစားေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒါက္တာၾကည္မို႔မို႔လြင္ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အရာရွိတို႔က တားၾကသည္။ သည္းခံလိုက္ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္မတို႔အတြက္နဲ႔ ရွင္တို႔မင္းတို႔ဘဝေတြ အပ်က္မခံၾကပါနဲ႔ဟုဆိုသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ ဘဝကို နင္းေျခရန္ အဲသေလာက္လြယ္ကူသလား။ တက္တေခါက္ေခါက္ႏွင့္ စစ္ေရးျပၿပီး သင္တန္းဆင္းလိုက္ၾကရသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမွာ ဆရာဝန္တစ္ဦးဟု သိရသည္။ သူ ဘယ္သူလဲ။ မႏၱေလးေဆးတကၠသိုလ္ဆင္း ေဒါက္တာၾကည္မို႔မို႔လြင္ျဖစ္ေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလက ဇီးပင္ႀကီးဝန္ထမ္းသင္တန္းတြင္ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး ေဟာေျပာမႈတစ္ခုေၾကာင့္ အလုပ္မွထုတ္ပယ္၊ ဆမသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္အထိ အရက္စက္ခံခဲ့ရေသာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစစ္စစ္။ ၂ဝ၁ဝ မွသည္ ၂ဝ၁၅။ ငါးႏွစ္အၾကာမွာ သူျပန္လာၿပီ။ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္ အသိမ္းခံလိုက္ရေသာ ဆမကေလးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ႀကိဳးစားေလွ်ာက္ထားၿပီးေနာက္ ဆမ ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာကေလးတစ္ရြာတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေဆးခန္းကေလးတစ္ခန္း စတင္ဖြင့္လွစ္၍ ဘဝကို ျပန္လည္ အေျခတည္ခဲ့ရသည္။ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘဝကို ႏွစ္ျမွဳပ္ခဲ့ရသည္။ အခု မဲဆြယ္သည့္ကာလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ သူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္လိုက္ရမွ သူ၏ ႐ုန္းထႏိုင္စြမ္းအားကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ မုန္တိုင္းၾကားမွ တိုးထြက္လာသည့္ သစၥာပန္းတစ္ပြင့္။ သတ္ေသာ္လည္း မေသသည့္ စိတ္ဓာတ္။ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ ေဒါင္း။ 

ညိဳ ႀကီး

18 June 2015

ကဗ်ာဆရာ ေအာင္ဘညိဳ အမွတ္တရ ကာတြန္း

(၁၀-၆-၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားေသာ ကဗ်ာဆရာ ေအာင္ဘညိဳ အမွတ္တရ 
ကာတြန္းဆရာ မိုးထက္မိုး၏ ကာတြန္း

(Vol. 3, No. 57, 14-6-2015 The Voice သတင္းစာ)


12 May 2015

18 March 2015

ေက်ာင္းသားသပိတ္မွ ရရွိလိုက္ေသာ အျမတ္

ေက်ာင္းသားသပိတ္မွ ရရွိလိုက္ေသာ အျမတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ေက်ာင္းသားသပိတ္ႏွင့္ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားသည္ တိုက္ပြဲပံုသ႑ာန္အနည္းငယ္ကြဲျပားေသာ္လည္း အႏွစ္သာရပိုင္းတြင္မူ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုက္ပြဲဝင္ ေက်ာင္းသားတို႔သည္ မိမိတို႔အတြက္သာမက ေနာက္လာေနာက္သားေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ၾက၍ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္၏။ ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကၽြန္ပညာေရးကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသလို လက္ပံတန္းတြင္ လက္ရွိအာဏာဆုပ္ကိုင္ထားသူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခံလိုက္ရျခင္းျဖင့္ ေခတၱခဏရပ္နားသြားသည့္ သပိတ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း ဒီမိုကေရစီပညာေရးအတြက္ သပိတ္ေမွာက္လ်က္ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပညာေရးကို နယ္ခ်ဲ႕လူမ်ိဳးျခားအဂၤလိပ္တို႔က သြပ္သြင္းခဲ့ၾကသလို လက္ရွိပညာေရးစနစ္ကိုလည္း အရပ္သား အသြင္ေျပာင္းလူမ်ိဳးတူစစ္အာဏာရွင္မ်ားက သြပ္သြင္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သံုးသပ္ရလွ်င္ ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္ေက်ာင္းသားသပိတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ယခုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္သည္လည္းေကာင္း ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ရန္သာမက အလိုရမၼက္ႀကီးၿပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာေသာ အုပ္စိုးသူအား ျဖဳတ္ခ်ရန္လည္း ရည္မွန္းခ်က္တစိတ္တပိုင္း ပါဝင္ၾကသည္သာ ျဖစ္၏။ ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္ႏွင့္ ယခု ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားၾကားတြင္လည္း ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဆဲဗန္းဂ်ဴလိုင္အေရးအခင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဦးသန္႔အေရးအခင္း၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ မိႈင္းရာျပည့္အေရးေတာ္ပံု၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈစသျဖင့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ား ဆက္ႏြယ္ေပၚထြန္းခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္၏။ ေက်ာင္းသား၏ သေဘာသည္ တက္ၾကြ၏။ ႏိုးၾကား၏။ တံုးတိုက္တိုက္ က်ားကိုက္ကိုက္ စိတ္ရွိ၏။

ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ အဓြန္႔ရွည္ေစျခင္း

၁၉၂ဝ ခုႏွစ္ေက်ာင္းသားသပိတ္၏ အျမတ္မွာ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားေပၚထြန္းလာျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ အပါအဝင္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိ အျမတ္ထြက္ခဲ့၏။ အျခားေသာ သပိတ္မ်ားအပါအဝင္ ယခု ၂ဝ၁၅ ေက်ာင္းသားသပိတ္၏ အျမတ္သည္လည္း ျမင္သာစြာရွိပါ၏။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားတြင္ အာဏာရွင္ကို အျပဳတ္တိုက္ ေတာ္လွန္လိုေသာစိတ္ရင့္သန္လာေစျခင္းသည္ အျမတ္ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္တဝ ယခုေက်ာင္းသားသပိတ္သည္ ယခင္ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားလိုပင္ တိုက္ရဲခိုက္ရဲေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားစြာ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္၏။ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ေတာ္လွန္ေရးကို အၿပီးသတ္ဆင္ႏႊဲရန္ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္၏။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စစ္အာဏာရွင္မ်ားက တိုင္းျပည့္အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္မွာ ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ပင္ျဖစ္သည္ကား ျငင္းမရ။ စစ္အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို ေတာ္လွန္ေရးအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ လက္ကမ္းသယ္ယူခဲ့ၾကသည္မွာ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ အထင္ကရျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ ႀကိဳ႕ၾကားေတာ္လွန္ေရးမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝဝ၇ စက္တင္ဘာ သံဃာ့အေရးအခင္းျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို လက္ဆင့္ကမ္းေမြးျမဴခဲ့ၾကရျပန္၏။ ၂ဝဝ၇ မွစတင္ေရတြက္ေသာ္ ယခု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရာက္သည္အထိ (၈)ႏွစ္တာကာလအၾကာတြင္ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားသည္ ျပန္လည္ႏိုးထလာခဲ့ရ၏။ ယခုေက်ာင္းသားသပိတ္မွ ထပ္မံေသြး၍ ေမြးထုတ္ေပးလိုက္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လူငယ္ေနာင္သားမ်ားသည္ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ေတာ္လွန္ေရးကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲၾကေပဦးမည္။ အားရေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေပစြ။

အာဏာရွင့္အစြယ္ကို လွစ္ဖယ္ျပျခင္း

လက္ပံတန္း၌ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို စစ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းလိုက္သည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို အင္အားအလြန္အကၽြံသံုး၍ ႐ိုက္ႏွက္ကန္ေက်ာက္ဖမ္းဆီး႐ံုမွ်မက ေက်ာင္းသားသပိတ္မွ စကားမေျပာတတ္သည့္ ကားတစီးကိုပင္ အာဏာရွင္မ်ားက ခ်ိဳးဖဲ့ထုႏွက္ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသးသည္။ ၄င္းအျပင္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို အၾကမ္းမဖက္ဖို႔ ဆႏၵျပေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနသူမ်ားကိုလည္း ျမန္မာဗြီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ားထဲမွ လူဆိုးမ်ားက မင္းသမီးကို အတင္းအဓမၼဖမ္းဆီးျပန္ေပးဆြဲသကဲ့သို႔ တာဝန္/စည္းကမ္း လက္ပတ္နီ စြမ္းအားရွင္မ်ား၊ ရဲမ်ားကို သံုး၍ အၾကမ္းဖက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုျပယုဂ္မ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆက္လက္တည္ၿမဲေနေသးေၾကာင္း အမွတ္အသားမ်ားျဖစ္၏။ ေရႊျပည္သာမွ အလုပ္သမားသပိတ္ကိုလည္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲျပန္၏။ လက္ပံေတာင္းတြင္ လယ္သူမႀကီး ေဒၚခင္ဝင္းအား အာဏာရွင္မ်ားက သတ္ျပလိုက္၏။ အာဏာ့ရွင္အစြယ္ကို အေကာင္းဆံုး လွစ္ဖယ္ျပေစႏိုင္ခဲ့ေသာ ေအာင္ပြဲမ်ားပင္။ ဒီမိုကေရစီလိုလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုလို မင္းသားေခါင္းေဆာင္းထားေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ မ်က္ႏွာဖံုးကို ဆြဲခြာခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ပြဲမ်ားပင္။ လယ္သမားေတြ ႏိုင္တယ္၊ အလုပ္သမားေတြႏိုင္တယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြႏိုင္တယ္ ဟု လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ ေထာပနာျပဳေနၾကျခင္းကို ရွဳပါ။ မၿပီးေသးေသာ တိုက္ပြဲအတြက္ ေသြးလက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ပြဲမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုထို ႏိုင္ပြဲမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျပည္သူမ်ားကပင္ တခဲနက္ေထာက္ခံလ်က္ရွိ၏။

ပုဒ္မ ၄၃၆ အပါအဝင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္း/ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အႀကိဳေျခလွမ္းမ်ား

စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ သူတို႔အာဏာေတာက္စားခ်ိန္အတြင္း တရားလက္လြတ္ျပဳမူခဲ့သမွ် အျပစ္မရွိေစရဟူေသာ ဟာသဥပေဒမ်ား အပါအဝင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆြဲဆန္႔ေရး ဥပေဒမ်ားထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည့္ ၂ဝဝ၈ နာဂစ္အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္ ယခု လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားက ေရွ႕ေျပးေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏။ အႀကိဳေျခေသြးပြဲ၊ အင္အားျပပြဲမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏။ အာဏာရွင္တို႔ကို မ်က္ကလူးဆန္ျပာျဖစ္ေစမည့္ အႀကိဳေရႊ႕ကြက္မ်ားျဖစ္၏။ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္ၿပီးျပန္ဆြဲမလား၊ ျပင္မလား သတိေပးသံမ်ားျဖစ္၏။ ျပည္သူတို႔သည္ အေၾကာက္တရားေအာက္တြင္ ကာလၾကာရွည္ေနခဲ့ရေသာ္ျငား ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ကား ေသမသြားေပ။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အာဏာျပန္သိမ္းမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေၾကာက္ရြံ႕ေနသူမ်ားလည္း ရွိေသးသည္ကို ရယ္စရာပင္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ တကယ္ေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စစ္အာဏာရွင္မ်ားသိမ္းထားေသာအာဏာသည္ ယခု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရာက္သည္အထိ ျပည္သူတို႔ထံ ျပန္မလာေသးေခ်။ ျမင္ေအာင္ၾကည့္စရာပင္ မလိုေလာက္ေအာင္ ေဘာလံုးကြင္းထဲေရာက္ေနေသာ ေဂၚဇီလာကဲ့သို႔ ျပဴးျပဴးႀကီးေပၚေန၏။ ယခု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ပင္ တိုင္းျပည္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတခုသဖြယ္သေဘာထားကာ လူဆိုးဂိုဏ္းစစ္အာဏာရွင္မ်ား စီးပြားရွာ ေသြးစုပ္ျခယ္လွယ္ေနၾကဆဲျဖစ္၏။ လႊတ္ေတာ္၊ သမၼတ႐ံုး၊ တပ္မေတာ္၊ ႀကံခိုင္ေရးပါတီ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး မ်က္လွည့္ျပရန္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ျပကြက္က ႐ိုးေနေပရာ ပရိသတ္အဖို႔ ၾကည့္ေလရယ္ရေလ ျဖစ္သထက္ျဖစ္လာေတာ့သည္။

အလႊာစံုေတာ္လွန္ေရး

နယ္ခ်ဲ႕/ဖက္ဆစ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ယူခဲ့စဥ္ကာလက အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲကာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲခဲ့ေသာ္လည္း အဆံုးသတ္မွာ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရဖို႔ပင္ျဖစ္ေပရာ ယခုလည္းထိုသို႔ပင္ ျမင္ရေပမည္။ ယခုေခတ္တြင္ ဆင္ႏႊဲေနသည့္ ေတာ္လွန္ေရး မူကြဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ဦးတည္ရာမွာလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျပဳတ္က်ေရး/ျဖဳတ္ခ်ေရးပင္ျဖစ္ရေပမည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးဟု ခြဲျခားျမင္ေနလို႔မရေပ။ ေႏွာင္းလူတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ တက္လူတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးကို ေပါင္းစပ္ျမင္ဖို႔ လိုေန၏။ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေတာ္လွန္ေနၾကေသာ္လည္း ပန္းတိုင္မွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾကဖို႔ လို၏။ ယခုျပည္တြင္းတြင္ ေပါက္ဖြားလ်က္ရွိေသာ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား သပိတ္မ်ားသည္ကား တက္လူတို႔၏ အလႊာစံုေတာ္လွန္ေရးျဖစ္၏။ လူထုလူတန္းစားအသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္၏။ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္သည္ လည္းေကာင္း၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသား/ဆရာ သမဂၢအသီးသီးသည္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားသမဂၢအသီးသီးသည္ လည္းေကာင္း၊ အႏုပညာသမဂၢအသီးသီးသည္လည္းေကာင္း၊ အလႊာစံုမွ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈအသီးသီးသည္လည္းေကာင္း သတ္၍မေသေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးဆက္၏ အသီးအပြင့္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ဖက္ဆစ္တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးကို တိုက္ယူခဲ့ရစဥ္ကလည္း ယခုကဲ့သို႔ပင္ လူထုလူတန္းစားအသီးသီး၏ ေတာ္လွန္ေရးအသီးသီးတို႔ ေပါင္းစပ္ခဲ့ရ၏။

ခြပ္ေဒါင္းေသြးလက္ဆင့္ကမ္း

ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ေဒါင္းသည္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္စဥ္ကစ၍ ယေန႔အထိ အစဥ္အလာရွိ၏။ ေဒါင္းေနရာကို ျခေသ့ၤ၊ ဆင္တို႔ႏွင့္ အစားထိုးရန္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ႀကံေဆာင္ေသာ္လည္း အထမေျမာက္။ ေဒါင္းသည္ မေသ။ မေသသည့္ ေဒါင္း။ ယခုေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားတြင္ ေဒါင္းအလံ တလူလူလြင့္ေနသည္ကို ျမင္ရသည္မွာ က်က္သေရအေပါင္းခေညာင္းလွေပ၏။ အာဏာရွင္၏ ေသြးခြဲခံရမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနလင့္ကစား ေဒါင္းစိတ္ဓာတ္သည္ က်မသြား။ အပြန္းအပဲ့အနည္းငယ္ရွိေသာ္ျငား ကြဲမသြား။ ၿပိဳမသြား။ ႏုပ်ိဳလ်က္ရွိဆဲ ေဒါင္း။ ခြပ္ေဒါင္း။ NLD သည္လည္း ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ပါတီျဖစ္ရာ ခြပ္ေဒါင္းပါတီျဖစ္၏။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း ခြပ္ေနေသာ ေဒါင္းမ်ားျဖစ္ၾက၏။ အစြန္းေရာက္ဝါဒမ်ားျဖင့္ ဘာသာေရးမိႈင္းတိုက္ကာ ေဒါင္းမ်ားကို သတ္ရန္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေဒါင္းမ်ားကား မေသ။ အေသြးခံရေလ ခြပ္တက္ထက္ေလ ေဒါင္းမ်ားသာ ျဖစ္လာၾက၏။ သံုးလြန္းတင္မွ ႀကိဳး၊ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္မွ အိုးဆိုေသာ ေဒါင္းအိုးေဝမ်ား ျဖစ္လာၾက၏။

အာဏာရွင့္ထြက္ေပါက္

ခြပ္ေဒါင္းတို႔သည္ ရက္စက္တတ္သူမ်ားမဟုတ္ၾက။ ခြပ္ေဒါင္းတို႔က ျခေသ့ၤႏွင့္ဆင္မ်ား၏ ထြက္ေပါက္ကို ငဲ့ၾကည့္ေပးပါ၏။ ေခ်ာင္ပိတ္မ႐ိုက္ပါဟု ကတိတည္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ကတိအထပ္အထပ္ေပး၏။ ကတိမတည္ေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႔ကမူ တည္ၾကည္သည့္ မည္သည့္ကတိမွ ေပးထားသည္မရွိ။ ျပည္သူကို ထြက္ေပါက္မေပး။ ယခု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ျပည္သူကို ဆက္ေၾကးေကာက္ေနသလို ဆက္ဆံ၏။ သူတို႔ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ တိုးရွာ၏။ လက္ရွိ တိုင္း/ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကအစ ဆက္လက္ျခစားေနခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔မိသားစုမ်ားသည္ ျပည္သူထက္ တမူးပိုရွဴေနခ်င္ၾကေသးသည္။ ပိုရွဴေနၾကေသးသည္။ ေပးထားသည့္ ထြက္ေပါက္မွ အသာအၾကည္ထြက္ခြာလွ်င္ ခြင့္လႊတ္တတ္သည့္ ျပည္သူက ခြင့္လႊတ္လိုက္ၾကမည္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုထိ ထြက္ေပါက္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ရွိေသး၏။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ က်င္းပမည္ဆိုသည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ပင္ မေရရာ။ ေဆာက္ျဖစ္မွ ေက်ာင္းဒကာ။

တန္းတူအခြင့္အေရးမရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား

ျပႆနာသည္ မ်ားေအာင္ျပဳလွ်င္ မ်ား၍ နည္းေအာင္ျပဳလွ်င္ နည္းလိမ့္မည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားမီးေမာင္းထိုးျပေနသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာသည္လည္း ထုိသေဘာပင္။ မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ စစ္အာဏာရွင္အႀကိဳက္ေလျဖစ္ေပရာ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အလွမ္းကြာေနဦးမည္သာျဖစ္၏။ ျပည္မႏွင့္တန္းတူအခြင့္အေရးမရသမွ် ကာလပတ္လံုး တိုင္းရင္းသားမ်ားက ေတာ္လွန္ေနမည္သာျဖစ္၏။ ျပည္ေထာင္စုသည္ စာရြက္ေပၚမွာသာရွိၿပီး လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ ဗမာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ေသြးခြဲေနသူမွာ စစ္အာဏာရွင္ကိုယ္တိုင္သာျဖစ္၏။ ထို႔အတူ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာတရားအေပၚအမွီျပဳ၍ ျပည္သူျပည္သားအခ်င္းခ်င္း ေသြးခြဲေနသူမွာ စစ္အာဏာရွင္ကိုယ္တိုင္သာျဖစ္၏။ မူမမွန္သည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ယံုရန္ခက္လွသည္။

ေနဝန္းနီၾကက္ဥေၾကာ္ကိစၥ

လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္ ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ ေနဝန္းနီၾကက္ဥေၾကာ္ကိစၥသည္လည္း အရွင္းကေလးျဖစ္၏။ တစ္အိမ္ေထာင္ ဗိုလ္တစ္ဗိုလ္ မရွိမေနရပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ဗိုလ္သင္တန္းမ်ားစြာဖြင့္လွစ္၍ မက္လံုးေပးကာ လူငယ္မ်ားကို တပ္ထဲဝင္ေစခဲ့ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ကား ယခုလို ေနဝန္းနီၾကက္ဥေၾကာ္ကိစၥမ်ားေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္၏။ စစ္သားသည္လည္း ျပည္သူပင္ျဖစ္ရာ တိုက္ပြဲက်သည့္ စစ္သားအတြက္ ျပည္သူက ဝမ္းနည္းမည္သာျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ အာဏာ့ရွင္ေလာ္ဘီမ်ားက ေသြးခြဲ၏။ ျပည္သူႏွင့္ စစ္သားကို ေသြးကြဲေစ၏။ ျပည္သူႏွင့္ စစ္သားတသားတည္းျဖစ္မည္ကို အာဏာရွင္တို႔ အေၾကာက္ဆံုးျဖစ္၏။ ေက်ာင္းသား၊ ဘုရားသားသံဃာ၊ စစ္သား သားသံုးသား ညီညြတ္မွာကို အေၾကာက္ဆံုးျဖစ္၏။ သို႔ေၾကာင့္လည္း ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း၊ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း၊ သံဃာအခ်င္းခ်င္း၊ စစ္သားႏွင့္ျပည္သူ ေသြးခဲြ၏။ အစြန္းေရာက္ဝါဒဘာသာေရးမိႈင္းတိုက္ကာ ေသြးကြဲေစ၏။ စစ္သားမ်ားကိုလည္း "မင္းတို႔ၾကည့္ၾက၊ မင္းတို႔က တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္ေလာက္အေသခံခံ မင္းတို႔ကို မသနားၾကဘူး။ ေတြ႕လား။ ငါတို႔ဦးေဆာင္မႈေနာက္လိုက္မွ မင္းတို႔ခ်မ္းသာရာရမွာ" ဟု အာဏာရွင့္အမိန္႔နာခံေစရန္ ျပည္သူႏွင့္ကင္းကြာေစရန္ အာဏာရွင္ေလာ္ဘီမ်ားက ပံုေဖာ္လံႈ႕ေဆာ္၏။ အေတာ္ေအာက္တန္းက်ၿပီး ရက္စက္သည့္ကိစၥျဖစ္၏။ မိမိအာဏာတည္ၿမဲေရးႏွင့္ မိမိတို႔စီးပြားေရးကိစၥမ်ား ဆက္လက္ႀကီးပြားဖို႔ကိုဆိုလွ်င္ မည္သူ႕ကိုမွ် ခ်နင္းရန္ ဝန္မေလးေသာ အာဏာရွင္မ်ားပင္။ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾကဖို႔လို၏။

လက္တဆုပ္စာသာရွိသည့္အာဏာရွင္ႏွင့္ သန္းငါးဆယ္ျပည္သူ

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ သတင္းနည္းပညာေခတ္တြင္ ျပည္သူကို ညာခ်င္တိုင္းညာမရေတာ့သည္မွာ အာဏာရွင္ျပဳတ္က်ေရးအတြက္ အားသာသည့္အခ်က္ျဖစ္၏။ အခြင့္အေရးကို မိမိရရ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကဖို႔သာလို၏။ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ျဖဳတ္ခ်ျခင္းျဖစ္ေစ၊ သပိတ္မ်ားမွ ျဖဳတ္ခ်ျခင္းျဖစ္ေစ အာဏာရွင္ကိုျဖဳတ္ခ်ေရးသည္ အႏၱိမပန္းတိုင္ျဖစ္သင့္၏။ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ရန္သတ္ေနရန္ အေၾကာင္းမရွိေပ။ အာဏာရွင္မ်ားသည္ တကယ္ေတာ့ လက္တဆုပ္စာသာရွိ၏။ မ်ားမ်ားစားစားမရွိ။ စစ္သားမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူတို႔၏ အင္အားသည္ ႀကီးမားစြ။ ေပါင္းစည္းဖို႔လို၏။ အာဏာရွင့္အက်ိဳးကိုထမ္းရြက္ေနသူေလာ္ဘီမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႕အင္အားႀကီးမားေၾကာင္း သူတို႔သိေအာင္ျပႏိုင္လွ်င္ ျပည္သူဘက္ေရာက္လာဖို႔သာ ရွိ၏။ အာဏာရွင္ကို ေပါင္းစည္းအား၊ ေပါင္းစပ္ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ တိုက္ရေပမည္။ ေတာ္လွန္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်င္းခ်င္းအျပစ္ဖို႔ေနရန္မလိုဘဲ တခုတည္းေသာပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ အာဏာရွင္မ်ားျပဳတ္က်ေရးအတြက္ သြားသည့္လမ္းတိုင္းသည္ သူ႔လမ္းႏွင့္သူ တန္ဖိုးရွိေနသည္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္လ်က္ ေရွ႕ဆက္တက္ၾကဖို႔ျဖစ္၏။ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္အပါအဝင္ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ သပိတ္အသီးသီးသည္လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာ၊ အႏုပညာႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားအသီးသီး၏ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေၾကြးေၾကာ္မႈမ်ားသည္လည္းေကာင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ ေျခလွမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ၾက၏။ ခိုင္ၿမဲဖို႔လို၏။ သန္မာဖို႔လို၏။ ေက်ာင္းသားသပိတ္မွ ရရွိလိုက္ေသာ အျမတ္သည္ကား အဖိုးထိုက္လွေပတကား။ ျပည္သူျပည္သားတိုင္းရင္းသားအေပါင္း၏ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ပ်က္သုဥ္းေရးလမ္းစကား တဖန္ႏိုးၾကြေပၚေပၿပီ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု၊ အလႊာေပါင္းစံု ဆက္လက္ပူးေပါင္းေတာ္လွန္ၾကဖို႔လိုသည္။ သာဓု သာဓု သာဓု။ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။ အက္စ္ဆယ္လာ့မု အာ့ေလကြန္းမ္ (As-salamu alaykum)။ အာမင္။ နမစေတး။

ညိဳ ႀကီး

၁၈-၃-၂၀၁၅

(ဓာတ္ပံု - စိုးေဇယ်ာထြန္း/႐ိုက္တာ
http://widerimage.reuters.com/story/student-protests-in-myanmar)

23 February 2015

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကဗ်ာ၊ သီခ်င္း၊ ပန္းခ်ီႏွင့္ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား၏ ေၾကညာခ်က္

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကဗ်ာ၊ သီခ်င္း၊ ပန္းခ်ီႏွင့္ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား၏ ေၾကညာခ်က္ 
(၁၆ - ၂ - ၂ဝ၁၅)
၁။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒအား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးအား ႐ိုးသားစြာ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားထုႀကီးက ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္(၁၁)ခ်က္အား ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လိုက္ေလ်ာလက္ခံေပးခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း သိရွိရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ လိုက္ေလ်ာလက္ခံေပးခဲ့ျခင္းကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ ယခုအခါ သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပခ်ီတက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားစစ္ေၾကာင္းမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ေခတၱသပိတ္ရပ္နားထားေသာ ေက်ာင္းသားစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ တရားဝင္အတည္ျပဳ ျပဌာန္းေပးသည့္အခ်ိန္အထိ ဆက္လက္သပိတ္ေမွာက္ခ်ီတက္သြားမည့္ ေက်ာင္းသားပင္မစစ္ေၾကာင္းဟူ၍ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုေပၚေပါက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၄။ ထိုကဲ့သို႔ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခု ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားထုႀကီးသည္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒေျပာင္းလဲေရးဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ တည္ရွိေနၾကသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေခတၱသပိတ္ရပ္နားထားေသာ ေက်ာင္းသားစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္သပိတ္ေမွာက္ခ်ီတက္ၾကမည့္ ပင္မစစ္ေၾကာင္းကိုပါ ဆက္လက္၍ အားေပးေထာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။

၅။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒအား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားထုႀကီးတစ္ရပ္လံုး၏ လံုၿခံဳေရးအား အထူးပင္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနမိပါသည္။

၆။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႐ိုးသားစြာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားထုႀကီး၏ လံုၿခံဳေရးကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ထိုကဲ့သို႔ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာေသာသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကသာလွ်င္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိေပးေျပာၾကားရင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးအား ဆက္လက္အားေပးေထာက္ခံသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုးသားစြာ အေလးအနက္ ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

ကဗ်ာ၊ သီခ်င္း၊ ပန္းခ်ီႏွင့္ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား


03 January 2015

အေနာက္ေျမာက္လြင္ျပင္ကဗ်ာဆု ၂၀၁၄ (မံုရြာ) - The Murder's Dinner by Hnin Khar Moe

အေနာက္ေျမာက္လြင္ျပင္ကဗ်ာဆု ၂၀၁၄ (မံုရြာ) ကဗ်ာဆုေပးပြဲအခမ္းအနားဖိတ္စာ

 ေန႔ရက္ - ၇၊ ၁၊ ၂၀၁၅
အခ်ိန္ - မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီ
 ေနရာ - အုပ္စိုး-၁ စားေသာက္ဆိုင္၊ ကႏၷားလမ္း၊ ေကြ႕ႀကီးရပ္၊ မံုရြာၿမိဳ႕

အေနာက္ေျမာက္လြင္ျပင္ကဗ်ာဆု ၂၀၁၄ (မံုရြာ) ရရွိသူ ကဗ်ာဆရာ ႏွင္းခါးမိုး လူသတ္သမားရဲ႕ ညစာ ကဗ်ာအား ဖိတ္စာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖိတ္စာအား Scan ဖတ္၍ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

Nyo Gyi