27 November 2008

Document A/C.3/63/L.33 (Tint Swe - NCGUB)

၂၁-၁၁-၀၈ ေန႕၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ(၆၃)ၾကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံ၊

တတိယေကာ္မတီ၊ ၄၄-၄၅ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း၊ ႏိုင္ငံ(၃)ႏိုင္ငံတို႕၏

လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ (document A/C.3/63/L.33)

မွတ္သားသင့္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား

လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခံရသည့္ (၃)ႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အီရန္တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရးေအျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စတင္အေရးယူေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က လုပ္ထံုးနည္း ၁၁၆ အရ၊ no-action motion (အက္ရွင္)မယူေရးကိုေတာင္းဆိုသည္။ ထိုအခါ ဥကၠဌမွ တဖက္လ်င္ ၂ ႏိုင္ငံစီက တင္ျပရန္ခြင့္ျပဳရာ (အက္ရွင္)မယူေရးဘက္က တရုပ္ႏွင့္ ရုရွားတို႕ကလည္းေကာင္း၊ (အက္ရွင္)မယူေရးကို ဆန္႕က်င္သည့္ဘက္က ေနာ္ေ၀ ႏွင့္ နယူဇီလန္တို႕ကလည္ူေကာင္းေျပာၾကားၾကသည္။ ထို႕ေနာက္မဲခြဲရာ (အက္ရွင္)မယူေရးကို ေထာက္ခံမဲ ၅၄ မဲ၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၉၀ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၄၃ မဲရရွိသျဖင့္ (အက္ရွင္) မယူေရးအဆိုကို ပယ္ခ်လိုက္သည္။

ထို႕ေနာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို (စေပါင္ဇာ)လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ (အီးယူ)ကိုယ္စား ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေထာက္ခံရန္စကားေျပာျပီး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေထာက္ခံရန္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က စကားေျပာသည္။

ထို႕ေနာက္ ဥကၠဌကအစည္းအေ၀း ေခတၲရပ္နားသည္။ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က လုပ္ထံုးအရ မဲခြဲျခင္းျပဳလုပ္ေနစဥ္ ရပ္တန္႕ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာဆိုရာ ဥကၠဌက မဲခြဲျခင္းမလုပ္ရေသးေၾကာင္းေျပာသည္။ ဆူဒန္ကိုယ္စားလွယ္က အေရးယူရန္ဆံုးျဖတ္ျပီးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကားနာျခင္းလဲလုပ္ျပီးေၾကာင္း ထို႕ေၾကာင့္ မဲခြဲေနသည့္သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ အတြင္းေရမွဴးအဖြဲ႕မွ ဥကၠဌကမေၾကညာေသးပါက မဲမခြဲေၾကာင္းထာက္ျပသည္။ ထိုအခါ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က ဥကၠဌအဆံုးအျဖတ္ကို လိုက္နာပါမည္ဟုေျပာသည္။

မဲခြဲျခင္းမျပဳလုပ္မီ ျပင္သစ္က တူရကီႏွင့္ (ေဘာ့စနီးယား-ဟက္ဇကိုဗီးနား)အမည္မ်ားကို (စပြန္ဇာ)တိုင္းျပည္မ်ားအျဖစ္ မၾကားလိုက္ရေၾကာင္းေထာက္ျပသည္။ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မွလည္း စကားျပန္မ်ားမွတဆင့္ၾကားရသည္မွာ မိမိႏိုင္ငံ အမည္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္မေခၚေၾကာင္းေထာက္ျပသည္။ ဥကၠဌမွ တရား၀င္အမည္ေခၚရန္ေျပာဆိုသည္။

ဘာေဘဒို႔စ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ မေလးရွား၊ အီဂ်စ္၊ ထိုင္း၊ ဆီးရီးယား၊ အီေကြေဒါႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏိုင္ငံတခုခ်င္း အလိုက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေထာက္ခံေၾကာင္းစသျဖင့္ေျပာၾကားၾကသည္။

ထို႕ေနာက္မဲခြဲရာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံမဲ ၈၉ မဲ၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၂၉ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၆၃ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳလုိက္သည္။

ထို႕ေနာက္ ဘဲလားရပ္ႏွင့္ က်ဴးဘား တို႕က ကန္႕ကြက္မဲထည့္ရျခင္းအေၾကာင္းေျပာျပီး ဘရာဇီးကေထာက္ခံမဲထည့္ရျခင္း အေၾကာင္းေျပာသည္။ ႏိုင္ဂ်ာက မဲစာရင္းတြင္ ကန္႕ကြက္မဲမွ ၾကားေနမဲကိုအမွန္အတိုင္း ျပင္ေပးရန္တင္ျပသည္။ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္တို႕က ကန္႕ကြက္မဲထည့္ရျခင္းအေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ကေထာက္ခံမဲထည့္ရျခင္းအေၾကာင္း၊ ေကာ္စကာရီကာမွ (အက္ရွင္)မယူေရးအဆိုကိုကန္႕ကြက္ရျခင္းအေၾကာင္း ေျပာၾကားအျပီး ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က ရုရွားႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္စကားေျပာသည္။

(အက္ရွင္)မယူေရးအဆိုေထာက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ား


အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ အင္ဂိုလာ၊ အင္တီဂြာ၊ ဘာဘူဒါ၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ဘာရိန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘာေဘေဒါ့စ္၊ ဘယ္လာရပ္စ္၊ ဘူတန္၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ဘ႐ုႏိုင္း-ဒါ႐ုစလမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ စင္တရယ္-အာဖရိကန္-ရီပါးပလစ္၊ ခ်တ္၊ တ႐ုတ္၊ ေကာ္မ႐ိုစ္၊ ကုတ္-ဒီဗြား၊ က်ဴးဘား၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီဂ်က္၊ အိႏၵိယ၊ အီရန္၊ ကာဇက္စတန္၊ ကူ၀ိတ္၊ လာအို၊ လစ္ဗ်ား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ နမီဘီးယား၊ နီကာရာဂြာ၊ အိုမန္၊ ကာတာ၊ ႐ုရွန္ဖက္ဒေရးရွင္း၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ စကၤာပူ၊ ေစာလမြန္ကၽြန္း၊ ေတာင္အာဖရိက၊ သီရိလကၤာ၊ ဆူဒန္၊ ဆူရီနိမ္း၊ ဆြတ္ဇာလန္၊ ဆီးရီးယား၊ တာဂ်က္ကစၥတန္၊ ထိုင္း၊ တူနီးယား၊ တာ့ခ္မန္နီစတန္၊ ယူဂန္တာ၊ ယူေအအီး၊ အူဇဘက္ကစၥတန္ ဗင္နီဇြဲလား၊ ဗီယက္နမ္၊ ရီမင္၊ ဇန္ဘီယာ၊ ဇမ္ဘာေဘြ။

(အက္ရွင္)မယူေရးအဆိုကန္႕ကြက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား

အာဖကန္နစၥတန္၊ အယ္ေဘးနီးယား၊ အင္ဒိုရာ၊ အာဂ်င္တီးနား၊ အာေမနီယား၊ ၾသစေတးလ်၊ ၾသစၾတီးယား၊ ဘဟားမား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ ေဘာစနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ေဘာ့စ္၀ါနား၊ ဘူလ္ေဂးလီးယား၊ ဘာရြန္ဒီ၊ ကေနဒါ၊ ကိတ္-ဘာဒီ၊ ခ်ီလီ၊ ကိုလမ္ဘီယာ၊ ကြန္ဂို၊ ေကာ္စတာရီကာ၊ ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ခ်က္-ရီပါတ္ဘလစ္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဒိုမနီကန္-ရီပါ့ပလက္၊ အီေကြေဒၚ၊ အယ္လ္ဆာေဗဒို၊ အက္စ္တိုးနီးယား၊ ဖီဂ်ီ၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီရာ၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဂရိ၊ ဂြာတီမလာ၊ ေဟတီ၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္၊ ဟန္ေဂရီ၊ အိုင္စ္လန္း၊ အီရတ္၊ အိုင္ယာလန္၊ အစၥေရး၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ကီရီဘတီ၊ လတ္တ္ဗီးယား၊ လက္ဘႏြန္၊ လိုင္ေဗးရီးယား၊ လိခ်န္စတိန္း၊ လစ္သူေရးနီးယား၊ လူဇင္ဘတ္၊ ေမာလ္ဒိုက္၊ ေမာလ္တာ၊ မာရွယ္ကၽြန္း၊ ေမာေရးရွပ္စ္၊ မကၠစီကို၊ မိုနာကို၊ မြန္ဂိုးလီးယား၊ မြန္တီနီဂ႐ိုး၊ ေမာ္ရိုကို၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ပယ္လူ၀ါဒ၊ ပနာမား၊ ပိပူ၀ါနယူးဂီနိ၊ ပါရာေဂြး၊ ပီ႐ူး၊ ပိုလန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ေမာ္ဒိုဗာ၊ ႐ိုေမးနီးယား၊ စိန္႕လူစီရာ၊ ဆာမို၀ါး၊ ဆန္မာရီႏို၊ ဆလိုဗားကီးယား၊ ဆလိုဗီးနီးယား၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူဂိုဇလားဗီးယား၊ တီေမာ-လစ္ဆီ၊ တြန္ဂါ၊ တူရကီ၊ တူဗလူ၊ ယူကရိန္း၊ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္၊ ဥ႐ုေဂြး၊ ဗန္ေနာ္တူ။

(အက္ရွင္)မယူေရးအဆို ၾကားေနႏိုင္ငံမ်ား
ဘယ္လ္ဇီ၊ ဘီနင္၊ ဘရာဇီး၊ ဘာကီနာဖါဆို၊ ကင္မရြန္၊ ဒိုမနီကာ၊ အီေကြတိုရီရယ္-ဂီနိ၊ အရီတရီယား၊ အီသီယိုပီးယား၊ ဂါနာ၊ ဂရီေနဒါ၊ ဂီနိ၊ ဂီနိ-ဘစ္ေဆာ၊ ဂိုင္ရာနာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ေမကာ၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ကင္ညာ၊ လီဆိုသို၊ မာလာ၀ီ၊ မာလီ၊ ေမာ္ရီေတးနီးယား၊ မိုဇမ္ဘစ္၊ နီေပါ၊ ႏိုက္ဂ်ား၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ ဖီလစ္ပိုင္၊ ရ၀န္ဒါ၊ စိန္႕ကစ္ ႏွင့္ နီဗက္စ္၊ စိန္႔ဗင္ဆင့္ ႏွင့္ ဂရီနဒီး၊ ဆီနီေဂါ၊ ထရီနီဒက္ ႏွင့္ တိုဘာဂို၊ တန္ဇန္နီးယား။

(အက္ရွင္)မယူေရးအဆို ပ်က္ကြက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား
ကြန္ဂို၊ ဂ်ဘူတီ၊ ဂါဘြန္၊ ဂမ္ဘီယာ၊ ကာဂ်စ္စတန္၊ မဒါဂါစကာ၊ မိုက္ခရိုနီးရွား၊ ေနာ္႐ူး၊ ေဆာ္ေတာ္မ္ ႏွင့္ ပရင္စပီး၊ ဆားဗီးယား၊ ေဆရွဲလ္၊ ဆာရာလီယြန္း၊ ဆိုမားလီးယား၊ တိုဂို။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႕ကြက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား
အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘယ္လာရပ္စ္၊ ဘ႐ုႏိုင္း ဒါ႐ုစလမ္၊ တ႐ုတ္၊ ကုတ္ဒီဗြား၊ က်ဴးဗား၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီဂ်စ္၊ အိႏၵိယ၊ အီရန္၊ ေလာ၊ လဘီးရ၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ နမ္မီဘီးယား၊ နီကာရဂ္ဂြာ၊ ႏိုက္ဂ်ား၊ အိုမန္၊ ႐ု႐ွ၊ ဆိုမားလီးယား၊ သီရိလကၤာ၊ ေဆာ္ဒန္၊ ဆီးရီးယား၊ အူဇ္ဘက္ကစၥတန္၊ ဗန္နီဇူးလား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဇင္ဘာေဘြ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ား

အာဖကန္နစၥတန္၊ အယ္လ္ဘန္နီးယား၊ အင္ဒိုရာ၊ အာဂ်င္တီးနား၊ အာေမးနီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ၾသစၾတီးယား၊ ဘဟာမား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ ဘယ္လိဇ္၊ ေဘာဇနီးယားႏွင့္ ဟင္ဇာဂိုဗီးနား၊ ေဘာ့စ္၀ါနာ၊ ဘရာဇီးလ္၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ဘာရြန္ဒီ၊ ကေနဒါ၊ ခ်ီလီ၊ ေကာ္စတာရီကာ၊ ခ႐ိုေအးရွား၊ ဆိုက္ပတ္စ္၊ ခ်က္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဒိုမီနီကန္၊ အယ္ဆာဘာရို၊ အစၥတိုနီးယား၊ ဖီဂ်ီ၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဂရိ၊ ဂိုယာနာ၊ ဟြန္ဒူရပ္စ္၊ ဟန္ေဂရီ၊ အိုင္စ္လန္၊ အီရတ္၊ အိုင္ယာလန္၊ အစၥေရး၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ကာဇစၥတန္၊ ကရီဘတၱီ၊ လတ္ဗီးယား၊ လက္ဘႏြန္၊ လီခ်န္စတိန္၊ လစ္သူေရးနီးယား၊ လူဇင္ဘာ့ဂ္၊ ေမာလ္ဒိုက္္၊ ေမာလ္တာ၊ မာရွယ္ကၽြန္း၊ ေမာေရးရွပ္စ္၊ မကၠစီကို၊ မိုနာကို၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ မြန္တန္နီဂ႐ို၊ ေမာ္ရိုကို၊ ေနာ္႐ူ၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊ ေနာ္ေ၀း၊ ပယ္လ္အူ၊ ပနာမား၊ ပါရာေဂြး၊ ပီ႐ူး၊ ပိုလန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ကိုရီးယား၊ ေမာ္လ္ဒိုက္၊ ႐ူေမးနီးယား၊ စိန္႕လူစီရာ၊ ဆာမိုအာ၊ ဆန္မာရီႏို၊ ဆလိုဗားကီးယား၊ ဆလိုဗီးနီးယား၊ စပိန္၊ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ မက္စီဒိုးနီးယား၊ တီေမာလက္ဆီ၊ တိုဂို၊ တြန္ဂ၊ တူရကီ၊ တူဗလူ၊ ယူကရိန္း၊ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္၊ ဥ႐ုေဂြး၊ ဗန္ေနာတူ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၾကားေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ား

အင္ဂိုလာ၊ အင္တဂ္ဂြာ ႏွင့္ ဘာဘူဒါ၊ ဘာဟ္ရီရန္၊ ဘာေဘဒို႕စ္၊ ဘီနင္၊ ဘူတန္၊ ဗိုလီးဗီးယား၊ ဘာကီနာဖါဆို၊ ကမၼရြန္၊ ကိပ္-ဘာဒီ၊ အာဖရိက၊ ခ်က္၊ ကိုလမ္ဘီယာ၊ ကြမ္မ႐ုိ႕၊ ကြန္ဂို၊ ဒိုမနီကာ၊ အီေကြေဒါ၊ အီေကြတိုရီရယ္ဂ်ီနီရာ၊ အရီတရီးယ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဂမ္ဘီရာ၊ ဂါနာ၊ ဂရင္ေနဒါ၊ ဂြာတီမာလာ၊ ဂီနီယာ၊ ဂ်ီနီဘစ္ေဆာ၊ ေဟတီ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ေမကာ၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ကင္ရာ၊ ကူ၀ိတ္၊ ကာဂ်ီစတန္၊ လီဆိုသို၊ လိုင္ဘီးရီးယား၊ ေမာ္လ၀ီ၊ မာလီ၊ ေမာ္ရီေတးနီးယား၊ မိုဇမ္ဘီး၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္၊ ပါပူအာနယူးဂီနိ၊ ဖီလပိုင္၊ ကာတာ၊ ရ၀န္ဒါ၊ စိန္႕ကတ္စ္ ႏွင့္ နီဗစ္၊ စိန္႕ဗင္စင့္တ္ ႏွင့္ ဂရီနတ္ဒိန္း၊ ေစာ္တုမ္း ႏွင့္ ပရင္စိပိ၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ဆီနီေဂါ၊ စကၤာပူ၊ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္း၊ ေတာင္အာဖရိက၊ စူရီနိမ္း၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ထိုင္း၊ တရီနီဒက္ ႏွင့္ တိုဗက္ဂို၊ တာ့ခ္မန္အင္နီစတန္၊ ယူဂန္ဒါ၊ ယူေအအီး၊ တန္ဇင္နီးယား၊ ရီမန္၊ ဇင္ဘီယာ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မဲေပးစဥ္ပ်က္ကြက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား

ကေမၻာဒီးယား၊ ကြန္ဂို၊ ဂ်ဘူတီ၊ ဂါဘြန္၊ မဒါဂါစကာ၊ မိုက္ခ႐ိုနီးရွား၊ ဆားဗီးယား၊ ေဆရွဲလ္၊ ဆီရာလီရြန္း၊ တာဂ်ီကစၥတန္၊ တူနီရွား၊

တင့္ေဆြ

(အင္စီဂ်ီယူဘီ)

No comments: