30 May 2009

U Ponnya's poem

စေလဦးပုုည၏ကဗ်ာတစ္ပုဒ္

ကာလႏွယ္ ဆိုးပါဘိ၊ သူခိုးက လူလူ၊
ေတာေလ့ေပါက္ နန္းမူ၊ အိမ္သူကို ဧည့္ေစာင္း၊
သူေကာင္းကို အျပစ္တင္၊
ေတာင္ယာရွင္ ေမ်ာက္လိုက္လို႔ေမာင္း။ ။
ေလးတရာ့ဆီမွန္လွ်င္၊ ေရနံေလာက္မေကာင္း၊
စိတ္အေန ႐ုပ္ေျပာင္းလို႔၊ ေခ်ာင္းကိုပ ျမစ္ထင္၊
တူရိယာ နတ္စည္ေစာင္း၊
သူဖုန္းေတာင္းခ်င္းကတဲ့သြင္။
၀ါးလံုးေခါင္း လသာခ်င္တယ္၊ အိမ္ထဲတြင္ ကင္း၀ပ္လို႔၊
မုန္းဇာတ္ႀကံၾကၿပီ၊ ဘုန္း႐ို႕၀သီ၊
ခုမ်ားျဖင့္ မုသားညီတယ္၊
အပလီ ဗိုလ္မင္းပေလး။ ။

(စေလဦးပုည)

No comments: