30 May 2009

U Ponnya's poem

စေလဦးပုုည၏ကဗ်ာတစ္ပုဒ္


ကာလႏွယ္ ဆိုးပါဘိ၊ သူခိုးက လူလူ၊

ေတာေလ့ေပါက္ နန္းမူ၊ အိမ္သူကို ဧည့္ေစာင္း၊

သူေကာင္းကို အျပစ္တင္၊

ေတာင္ယာရွင္ ေမ်ာက္လိုက္လို႔ေမာင္း။ ။

ေလးတရာ့ဆီမွန္လွ်င္၊ ေရနံေလာက္မေကာင္း၊

စိတ္အေန ႐ုပ္ေျပာင္းလို႔၊ ေခ်ာင္းကိုပ ျမစ္ထင္၊

တူရိယာ နတ္စည္ေစာင္း၊

သူဖုန္းေတာင္းခ်င္းကတဲ့သြင္။

၀ါးလံုးေခါင္း လသာခ်င္တယ္၊ အိမ္ထဲတြင္ ကင္း၀ပ္လို႔၊

မုန္းဇာတ္ႀကံၾကၿပီ၊ ဘုန္း႐ို႕၀သီ၊

ခုမ်ားျဖင့္ မုသားညီတယ္၊

အပလီ ဗိုလ္မင္းပေလး။ ။


(စေလဦးပုည)

No comments: