05 February 2009

Ireland MPU 26-1-09 Consultation Meeting News

“ညီညြတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊” မာလာဟိုက္ ေၾကညာခ်က္ ၂၆-၂-၀၉

“တစုတစည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈတရပ္ႏွင့္ တူညီေသာဘံုရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖၚေဆာင္ရန္ ဘက္ေပါင္းစံု ေပါင္းစည္းထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ၀ိုင္း၀န္း အေကာင္အထည္ေဖၚမည္”• ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ (MPU)၏ စတုတၴအၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံအျပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕(NCGUB) သည္ ၂၄-၂-၀၉ မွ ၂၆-၁-၀၉ ေန႕အထိ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ တိုင္းရင္းသား၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူမွဳေရးအဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးတို႕အပါအ၀င္ ေလ့လာသူမ်ား အားလည္း ဖိတ္ၾကားလ်က္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၊ မယ္လဟိုက္၊ ဂရင္းဟိုတယ္တြင္ “က်ယ္ျပန္႕ေသာ ညွိႏႈိင္း တိုင္ပင္မႈအစည္းအေ၀းၾကီး” တရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
• ယင္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ အႀကံဳစဖူး အဆိုးျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚေနသည့္ကာလအတြင္း က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
• အဆံုးတြင္မူ “တစုတစည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈတရပ္ႏွင့္ တူညီေသာ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖၚေဆာင္ရန္ ဘက္ေပါင္းစံု ေပါင္းစည္းထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ေဖၚေဆာင္ရန္ ၀ိုင္း၀န္း အေကာင္အထည္ေဖၚမည္”ဆိုသည္ကို အားလံုးက သေဘာတူညီၾကေပသည္။

“ညီညြတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊”
မာလာဟိုက္ ေၾကညာခ်က္
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္

၁။ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားကုန္ေသာ က်ေနာ္တို႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ မွ ၂၆ ရက္ေန႕အထိ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ (မာလာဟိုက္)တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းပြဲျဖစ္ေျမာက္ရန္ အေထာက္ကူေပးေသာ ဗားမား-အက္ရွင္းအိုင္ယာလန္ (Burma Action Ireland) ႏွင့္ အိုင္ယာလန္ သမၼတႏိုင္ငံအစိုးရတို႕၏ ေစတနာႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲွ ေက်းဇူးတင္ရွိၾကသည္။

၂။ မည္မွ်ပင္ ႀကီးမားဆိုး၀ါးေသာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရေစကာမူ ျမန္မာျပည္သူ လူထု လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစရန္ အႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္ကို ရင္ဆိုင္ အန္တုလ်က္ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္ မဆုတ္မနစ္ေသာ လံု႕လ၀ီရိယႏွင့္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾက ကုန္ေသာ ျပည္တြင္းမွ ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္းမ်ားအား ေလးစားဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

၃။ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္ၿပီး၊ အမ်ားစုသည္ ျပင္းထန္ ၾကမ္းတမ္းလွေသာ ေထာင္တြင္း အေျခအေနတြင္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ဆက္လက္ ခံစားေနၾကရကုန္ေသာ သတၱိေျပာင္ေျမာက္လွသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားလံုးကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း အေလးအနက္ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

၄။ (၈၈) မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းဦး အပါအ၀င္ အဖမ္းအဆီးခံ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ဦးတင္ဦးတို႕ႏွင့္တကြ၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ႃခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးပါရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအား ေတာင္းဆိုသည္။

၅။ ျမန္မာ့အေရး ေထာက္ခံအုပ္စုမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ (အင္စတီက်ဳ)မ်ား အားလံုးတို႕၏ မဆုပ္အနစ္ေသာ ကူညီ ေထာက္ပံ့ကုညီမႈမ်ားအတြက္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ အေလးအနက္ တန္ဖိုးထားအပ္ပါသည္။

၆။ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို အေျခခံလ်က္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖင့္ တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးႀကိဳးစားေနျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေသေရးရွင္ေရး အၾကပ္အတည္းသို႕ ေရာက္ရွိေနေပသည္။

၇။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အားလံုးသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအား လံုး၀လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေၾကညာလိုက္ပါသည္။ အေျခအေနဆိုးအား ျပဳျပင္ရန္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အခ်ိန္ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ရာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ တိုင္းျပည္ အက်ဳိးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုႏွင့္ တညီတညြတ္တည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သႏၷိ႒ာန္ႏွင့္ နားလည္မႈ မ်ား ရရွိခဲ့ၾကေပသည္။

၈။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ရန္ ဟူသည့္ ဘံုရည္ မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖၚေဆာင္ရန္ ညီညြတ္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တရပ္အတြက္ လက္တြဲရြက္ေဆာင္ၾကရန္ သေဘာတူညီၾကပါသည္။

၁) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ NCGUB
၂) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ MPU
၃) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ AAPP
၄) ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF
၅) ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကေနဒါမိတ္ေဆြမ်ား CFOB
၆) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) ENC
၇) ျမန္မာျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ FBF
၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု FDB
၉) သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ IBMO
၁၀) အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) NLD/LA
၁၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ကြန္ဂရက္ SYCB
၁၂) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) WLB


ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီးဌာန
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ

No comments: